Kompetensförsörjning

Bristen på specialistutbildad personal är ett hot mot cancervårdens utveckling. Ökad förekomst av cancer, i kombination med stora pensionsavgångar inom sjukvården, fördjupar problemet.

Kompetensförsörjning innebär stora utmaningar och kräver långsiktig planering och nya kreativa lösningar. Arbetssätt behöver förändras. Flexibiliteten och samarbetet mellan vårdinstanser, kliniker och personalkategorier behöver utvecklas och förbättras. 

Varje RCC ska utforma och implementera en regional utbildnings- och kompetensförsörjningsplan för att påverka kompetensförsörjningen i sjukvårdsregionen i positiv riktning.

Vårdpersonal vid röntgenbild

Nationell plan för kompetensförsörjning i cancervården

Förutom de regionala planerna har en nationell arbetsgrupp arbetat fram en nationell kompetensförsörjningsplan. I planen föreslås en rad åtgärder, som beskrivs i separata avsnitt.

Ett generellt förslag är att varje RCC, tillsammans med vårdgivarna, genomför regelbunden översyn av verksamheter inom cancervården utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv. 

RCCs nationella plan för kompetensförsörjning inom cancervården (pdf) 


Regionalt innehåll


Åtgärder för kompetensförsörjning inom cancervården i regionen

Regional kompetensförsörjningsplan Stockholm - Gotland

Här några av åtgärderna ur kompetensförsörjningsplanen:

Kompetensuteckning och ändrade arbetssätt

Att ändra arbetssätt är nödvändigt för att effektivisera vården. Det är en stor utmaning att genomföra detta i dagens ofta redan ansträngda arbetsmiljö, även om syftet är att förbättra vården vilket ofta leder även till bättre arbetsmiljö. I bland krävs lösningar som på kort sikt snarare kan försämra bemanning och ekonomi, till exempel utbildningssatsningar.

Kunskapscentrum för patologi och cytologi

Dagens brist på patologikapacitet skapar även flaskhalsar i många av cancerprocesserna med förlängda ledtider som resultat. Ett steg på vägen är det regionala kunskapscentret för patologi och cytologi.

IT-satsningar

RCC arbetar med flera olika projekt för att systematisera vårddokumentation.

  • I samverkan med vården pågår arbete med att skapa en enhetlig journalmall för att effektivare kunna följa till exempel behandlingsresultat via kvalitetsregister.
  • Arbete pågår även med bland annat att skapa bättre förutsättningar för Ny medicinsk bedömning och med projektet Nationellt bilddiagnostiskt samarbete är syftet att implementera nya, effektivare arbetssätt som bland annat innefattar utbyte av patologkompetens och kapacitet över organisationsgränser via virtuella nätverk.

Åtgärder för kontaktsjuksköterskor

Ytterligare en utmaning är bristen på sjuksköterskor som bland annat bidrar till att många kontaktsjuksköterskor i dag inte ges möjlighet att arbeta med sitt uppdrag fullt ut. Några exempel på aktiviteter för att komma till rätta med detta:

  • Tillsammans med KI har RCC genomfört en ny utbildning för kontaktsjuksköterskor som motsvarar de behov som finns.
  • Under 2015 – 2017 pågår projektet Samordnande kontaktsjuksköterska. Syftet med projektet är att utifrån patientens perspektiv förbättra och effektivisera de aktuella patientprocesserna genom att skapa en mera sammanhållen vårdkedja.
  • En definierad roll för kontaktsjuksköterskans kompetens har under 2014 utformats i KOLL - landstingets modell för kompetensplanering.

Bakgrund

Den ökade cancerincidensen och prevalensen medför nya krav på hälso-och sjukvården och kompetensförsörjningen behöver anpassas efter nya förutsättningar. För samtliga delar i vårdkedjan behöver resursutnyttjandet ses över och nya arbetssätt utvecklas och implementeras. Därför har RCC tagit fram en regional kompetensförsörjningsplan. Den togs upp i hälso- och sjukvårdsnämnden i SLL juni 2015 och kommer att diskuteras till hösten på Gotland.

Regional processledare

Katja Markovic Lundberg

tf verksamhetsutvecklare

 


Faktaägare: Gunilla Gunnarsson
Gemensam information uppdaterad: 9 oktober 2018

Regional faktaägare: Lena Sharp, verksamhetsutvecklare, RCC Stockholm - Gotland
Regional information uppdaterad: 9 oktober 2018

Regionalt