Till regionspecifikt innehåll

Kompetensförsörjning

Bristen på specialistutbildad personal är ett hot mot cancervårdens utveckling. Ökad förekomst av cancer, i kombination med stora pensionsavgångar inom sjukvården, fördjupar problemet.

Kompetensförsörjning innebär stora utmaningar och kräver långsiktig planering och nya kreativa lösningar. Arbetssätt behöver förändras. Flexibiliteten och samarbetet mellan vårdinstanser, kliniker och personalkategorier behöver utvecklas och förbättras. 

Varje RCC ska utforma och implementera en regional utbildnings- och kompetensförsörjningsplan för att påverka kompetensförsörjningen i sjukvårdsregionen i positiv riktning.

Vårdpersonal vid röntgenbild

Nationell plan för kompetensförsörjning i cancervården

Förutom de regionala planerna har en nationell arbetsgrupp arbetat fram en nationell kompetensförsörjningsplan. I planen föreslås en rad åtgärder, som beskrivs i separata avsnitt.

Ett generellt förslag är att varje RCC, tillsammans med vårdgivarna, genomför regelbunden översyn av verksamheter inom cancervården utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv. 

RCCs nationella plan för kompetensförsörjning inom cancervården (pdf, nytt fönster)

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Kompetensförsörjning i norra sjukvårdsregionen

Den aktuella regionala cancerplanen bygger på tidigare utvecklingsplaner och inkluderar också kompetensförsörjning, som tidigare har redovisats i en separat plan.

Läs mer om kompetensförsörjning i cancerplanen som gäller för perioden 2019–2021.

Regional cancerplan för norra sjukvårdsregionen 2019–2021 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Regional cancerplan Stockholm Gotland

Cancerplanens regionala fokusområden under 2020 för lärandeprocessen

Kompetenskartläggning inom cancervården i regionerna Stockholm och Gotland 2020

Rapport om kompetenskartläggningen

Åtgärder för kompetensförsörjning inom cancervården i region Stockholm Gotland

Regional kompetensförsörjningsplan Stockholm Gotland

Här några av åtgärderna ur kompetensförsörjningsplanen:

Kompetensuteckning och ändrade arbetssätt

Att ändra arbetssätt är nödvändigt för att effektivisera vården. Det är en stor utmaning att genomföra detta i dagens ofta redan ansträngda arbetsmiljö, även om syftet är att förbättra vården vilket ofta leder även till bättre arbetsmiljö. I bland krävs lösningar som på kort sikt snarare kan försämra bemanning och ekonomi, till exempel utbildningssatsningar.

Kunskapscentrum för patologi och cytologi

Dagens brist på patologikapacitet skapar även flaskhalsar i många av cancerprocesserna med förlängda ledtider som resultat. Ett steg på vägen är det regionala kunskapscentret för patologi och cytologi.

IT-satsningar

RCC arbetar med flera olika projekt för att systematisera vårddokumentation.

 • I samverkan med vården pågår arbete med att skapa en enhetlig journalmall för att effektivare kunna följa till exempel behandlingsresultat via kvalitetsregister.
 • Arbete pågår även med bland annat att skapa bättre förutsättningar för Ny medicinsk bedömning och med projektet Nationellt bilddiagnostiskt samarbete är syftet att implementera nya, effektivare arbetssätt som bland annat innefattar utbyte av patologkompetens och kapacitet över organisationsgränser via virtuella nätverk.

Åtgärder för kontaktsjuksköterskor

Ytterligare en utmaning är bristen på sjuksköterskor som bland annat bidrar till att många kontaktsjuksköterskor i dag inte ges möjlighet att arbeta med sitt uppdrag fullt ut. Några exempel på aktiviteter för att komma till rätta med detta:

 • Tillsammans med KI har RCC genomfört en ny utbildning för kontaktsjuksköterskor som motsvarar de behov som finns.
 • Under 2015 – 2017 pågår projektet Samordnande kontaktsjuksköterska. Syftet med projektet är att utifrån patientens perspektiv förbättra och effektivisera de aktuella patientprocesserna genom att skapa en mera sammanhållen vårdkedja.
 • En definierad roll för kontaktsjuksköterskans kompetens har under 2014 utformats i KOLL - landstingets modell för kompetensplanering.

Bakgrund

Den ökade cancerincidensen och prevalensen medför nya krav på hälso-och sjukvården och kompetensförsörjningen behöver anpassas efter nya förutsättningar. För samtliga delar i vårdkedjan behöver resursutnyttjandet ses över och nya arbetssätt utvecklas och implementeras. Därför har RCC tagit fram en regional kompetensförsörjningsplan. Den togs upp i hälso- och sjukvårdsnämnden i SLL juni 2015 och kommer att diskuteras till hösten på Gotland.

Regional processledare

Katja Markovic Lundberg

tf verksamhetsutvecklare

RCC Syds plan för kompetensförsörjning

RCC Syd kompetensförsörjning 20150916 (pdf)

Cancerdiagnostik med MRT i Södra sjukvårdsregionen

Inventering och förslag till åtgärder ur ett kompetensförsörjningsperspektiv (pdf)

Kompetensförsörjning i Uppsala-Örebroregionen

Läs om kompetensförsörjning i Uppsala-Örebroregionens cancerplan.

Cancerplanen i Uppsala Örebro

RCC Väst arbetar kontinuerligt med att inventera behov av kompetensförsörjning via de regionala vårdprocessägarna och deras nätverk på sjukhusen och i primärvården i regionen. Bland annat har en inventering av behovet av onkologer gjorts i samarbete med Västra Götalandsregionen, som ska ligga till grund för en utökning av antalet ST-tjänster med inriktning på onkologi. 

Rapport behov av kompetensförsörjning

Framsida rapport.

Under 2015 sammanställda RCC Väst en rapport över behovet av kompetensförsörjning i cancervården i Västra sjukvårdsregionen, baserat på de regionala processägarnas arbete. 
Ladda ner rapporten här (pdf). 

Kompetensförsörjning – en del av den regionala utvecklingsplanen

Kompetensförsörjning är även ett område som tas upp i den regionala utvecklingsplanen för cancervården som beslutades av Hälso- och sjukvårdsstyrelserna i Västra Götalandsregionen och Region Halland våren 2015.

Läs mer och ladda ner "En ännu bättre cancervård – Regional utvecklingsplan för cancervården i Västra sjukvårdsregionen 2015 och framåt".

Utbildningar för att stärka medarbetarnas kompetens

RCC Väst driver flera utbildningar för medarbetare i vården, tillsammans med bland annat Centre for Healthcare Improvement vid Chalmers, Sahlgrenska Akademin. Målet är att stärka medarbetarnas kompetens inom ett antal områden. I nuläget driver RCC Väst:

 • en klinisk forskarskola för kliniskt verksamma doktorander
 • cytostatikakörtkort - en utbildning i säker hantering av cytostatika för sjuksköterskor och undersköterskor
 • en kurs samtalskurs för läkare som möter svårt sjuka patienter och patienter i palliativ fas. 

Läs mer om utbildningarna här.