Kurs i grundläggande cancervård

Detta är en något förkortad version av den kurs som Onkologkliniken tidigare erbjudit och då med namnet Basonkologi. Kursen är uppdelad på tre dagar.

Kursen är ett samarbetsprojekt mellan Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland, Akademiskt primärvårdscentrum och Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län. Dessa verksamheter bidrar gemensamt med resurser och förbereder samt genomför kursen tillsammans.

Målgrupp

Sjuksköterskor, läkare, paramedicinare och undersköterskor inom akutsjukvård, geriatrik, primärvård, basal och avancerad hemsjukvård och specialiserad palliativ vård och vård- och omsorgsboenden.

Upplägg

Kursen kommer att omfatta hela cancerprocessen med vanliga alarmsymtom och de vanligaste behandlingsmetoderna med biverkningar och komplikationer. Rehabilitering och palliativ vård som en del av cancerprocessen tas också upp med utgångspunkt från en helhetssyn på människan. Kursen berör också hur närstående påverkas när en person drabbas av cancer.

Syfte

  • Förklara vad cancer är och vad man vet om orsaker till cancer.
  • Redogöra för vanliga behandlingsmetoder kopplat till olika cancerdiagnoser samt risken för olika biverkningar, både akuta och sena, och hur de kan behandlas och lindras.
  • Beskriva hur cancervården är organiserad och hur samverkan kan ske med till exempel cancerrehabilitering, primärvård, hemsjukvård, ASIH, kommunal vård- och omsorg och den specialiserade palliativa vården.
  • Bedöma patientens behov av vård beroende på sjukdomsskede och särskilja cancerprocessen utifrån en kurativ eller palliativ målsättning.

Kursdatum 

Vi avvaktar med planering av nya kurstillfällen.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Om återbud ej lämnas debiteras din arbetsplats 1500kr. Fakturaadress krävs därför vid anmälan.

Observera: Deltagarantalet är begränsat till cirka 50 personer.
Besked om antagning sker löpande. Hänsyn tas både till vem som var "först till kvarn" och en målsättningen att få en blandad gruppsammansättning från olika arbetsplatser och verksamhetsområden.

Vid frågor kontakta pkc.slso@sll.se