Kvalitetsregister för nya läkemedel

I 2017 års canceröverenskommelse har staten och SKL kommit överens om att stödja uppföljning av nya cancerläkemedel. Arbetet ska avrapporteras till staten i mars 2018.

Uppföljning av cancerläkemedel högprioriterat

Under 2017 ska SKL, genom RCC i samverkan, stödja införandet av strukturer och rutiner som möjliggör nationell, regional och lokal uppföljning av nya cancerläkemedel. Modellen som tagits fram testas på kliniknivå under hösten 2017, med målet effektiv registrering och uppföljning som stöd för klinikens verksamhet. På nationell nivå är det prioriterade målet att kunna följa om läkemedelsanvändningen är jämlik över Sverige.

Enkelt regionalt register införs

För att underlätta för sjukvården att registrera läkemedelsanvändning i cancervården, inför RCC i samverkan från den 1 september 2017 ett nytt förenklat register. Registret är utformat som en patientöversikt och innehåller följande variabler:

 • inrapporterande sjukhus och klinik
 • diagnos
 • performance status
 • aktuellt läkemedel samt eventuell kombinationsbehandling
 • behandlingsintention
 • behandlingsperiod
 • orsak till avslutad behandling.

Först då registreringen sker med hög effektivitet och täckningsgrad kan nya variabler införas. Detta kan förhoppningsvis ske under första halvåret 2018.

Start med tio läkemedel

Följande tio läkemedel kommer att följas upp från starten:

 • Abirateron
 • Enzalutamid
 • Ipilimumab
 • Karfilzomib
 • Nivolumab
 • Olaparib
 • Palbociclib
 • Pembrolizumab
 • Pertuzumab
 • Trametinib

Planering finns för uppföljning av ytterligare 16 läkemedel.

Endast läkemedel införda enligt den nationella införandeprocessen kommer att registreras av samtliga sjukvårdsregioner. Regioner som önskar kan registrera ytterligare läkemedel. För de diagnoser som har en mer omfattande patientöversikt kommer läkemedelsrapporteringen att ingå som en del i översikten och dubbelrapportering kommer således inte att ske.

I september 2017 startar registrering vid två pilotkliniker: Onkologiska kliniken i Jönköping och Cancercentrum i Umeå. Under oktober kommer övriga kliniker få möjlighet att starta. Ett ekonomiskt bidrag för att komma igång disponeras av varje RCC.

Manual för arbetet med läkemedelsregistret (pdf, nytt fönster)

Manualen är preliminär och kommer att uppdateras löpande.

De kliniker som idag rapporterar till det tidigare läkemedelsregistret, som finns hos RCC Stockholm Gotland, kommer även fortsättningsvis att kunna göra detta. Det registret kommer att bidra med data till den nationella sammanställningen.

Rapporter

Nationella rapporter kommer att publiceras på RCCs hemsida två gånger per år (februari och september) med start 2018. RCCs nationella arbetsgrupp för cancerläkemedel (NAC) kommer att ta del av avidentifierade data och ansvara för rapporterna med stöd från RCC sydöst.

Underlag för beslutad uppföljning

Underlag för beslut om ovan beskriven utformning av register och rutiner utgörs av en utredning genomförd i slutet av 2016 och fastställd av RCC i samverkan i januari 2017.

Rapporten "Utredning av former för nationell registrering av användning av nya cancerläkemedel" (pdf, nytt fönster)


Regionalt innehåll


Det tidigare läkemedelsregistret hos RCC Stockholm Gotland kommer i fortsättningen att utgöra ett regionalt register för läkemedelsuppföljning. Det registret kommer att bidra med data till den nationella sammanställningen.

 


Faktaägare: Freddi Lewin, ordf NAC
Gemensam information uppdaterad: 1 februari 2018

Regional information uppdaterad: 28 juni 2017

Regionalt