Stöd för kvalitetsregister

Här hittar du olika typer av dokument som du behöver för ditt arbete med kvalitetsregister inom cancerområdet. Registerspecifika dokument finns på webbsida för respektive cancerdiagnos. Där kan du också hitta kontaktuppgifter till support. Användarmanual och utbildningsfilmer finns under Utbildningsmaterial.

Funktioner kring nationella kvalitetsregister

Uppdragsbeskrivningar registergrupp och stödteam 2016 (pdf)
Centralt personuppgiftsansvariga och stödjande RCC (pdf)

Validering av kvalitetsregister inom cancer

Manual för validering av kvalitetsregister inom cancer (pdf)

Bilagor:

  1. Informationsbrev (word)
  2. Svarsblankett (word)
  3. Sekretessförbindelse (word)
  4. Följebrev patientlista (word)
  5. Checklista (word)
  6. Arbetsprocess, valideringsformulär (pdf)
  7. Rapportmall (word)
  8. Utökad kartläggning (pdf)

Guide för patientmedverkan i kvalitetsregisterarbetet

SKRs kansli för nationella kvalitetsregister har utarbetat en guide för hur man kan öka patientperspektivet i registerarbetet. Särskilt fokus ligger på patientföreträdares medverkan i styrgruppsarbetet eller i andra grupperingar, som hör till ett kvalitetsregister. Guiden kan användas av både patientföreträdare och av andra i registrets styrgrupp.

Patienters medverkan i kvalitetsregisterarbete (pdf)

Krav på information till patienter

Mer om patientinformation för kvalitetsregister finns på SKRs webbplats, Nationella Kvalitetsregister. Där kan du läsa om kraven på information som måste lämnas till patienterna före registrering. Du hittar också förslag och exempel på hur informationen kan utformas.

Informera patienter, Nationella Kvalitetsregister