Kodning i SVF-INCA

Här hittar du frågor och svar kring kodning av SVF via INCA-plattformen i Region Stockholm och Region Gotland.

Varför ska vårdgivare i specialistvården koda i SVF-INCA?

Datum för SVF-start och SVF-stopp med tillhörande KVÅ-koder ska rapporteras till nationella väntetidsdatabasen (Signe) för publik nationell presentation i aggregerad form.
Eftersom de koder som är framtagna för SVF inte alltid sammanfaller med en vårdkontakt har ett webbaserat verktyg tagits fram. Kodning i SVF-INCA är det sätt regionen fångar de nationellt beslutade mätpunkterna och är ett krav i Region Stockholm och Region Gotland.

Vilka är fördelarna med att koda i SVF-INCA?

 • Specialistvården rapporterar SVF-start som skett i primärvården.
 • Fokus i primärvården är att remittera korrekt enligt SVF.
 • Man kan som vårdgivare i specialistvården se hela förloppet och vet hur många dagar en patient har varit inne i ett förlopp även över vårdgivargränser. 
 • Säkrare registrering av patienter som överlämnas över regionsgränser.
 • De uppgifter som registreras på en cancerpatient kan komma att föras över till kvalitetsregistret med automatik. IT-utvecklingsarbetet pågår.
 • Man registrerar en händelse och ett DATUM, till datum finns rätt KVÅ-kod kopplad, vilket ger mindre risk för felkodning.

Vad innehåller SVF-INCA?

Registret är uppbyggt som patientkoordinerings- och uppföljningsverktyg via flikar. Här finns:

 • Startsida med alla aktuella förlopp på kliniken listade och åtkomst till inremitterade- , överlämnade- och avslutade förlopp. Även statistikrapporter och nyheter listas i separata flikar.
  Registrering av nytt förlopp görs från startsidan. Förlopp som startats på annan enhet och lämnats över visas i fliken för inkomna förlopp. Det går även att överta ett förlopp från annan enhet genom att skriva in patientens personnummer via registreringen för nytt förkopp, samt att en ruta bockas i där man intygar att man är delaktig i patientens vård och att patienten har givit sitt samtycke till sammanhållen journalföring.
 • I patientöversikten läggs datum in för respektive utfört moment i patientens standardiserade vårdförlopp och visualiseras grafiskt. Möjlighet finns att detaljerat följa ledtider kopplade till olika diagnostiska utredningar. Start av SVF (Välgrundad misstanke) kan kryssas i för det moment där den välgrundade misstanken uppstått. På samma sätt kan avslut sättas vid det moment som avslutar förloppet. Avslutsalternativen följer den nationella kodvägledningen och KVÅ-koder är kopplade till respektive avslutsalternativ.
 • Det finns flera olika typer av statistikrapporter i realtid på startisdan under fliken Statistik. Bland annat en överblicksrapport för alla förlopp på den inloggade enheten eller sjukvårdsregionen, en ledtidsrapport med mer detaljerad information per förlopp samt en PDF-rapport. 

Vilka SVF-diagnoser kommer att kunna använda registret?

Alla.

Start av rapportering i SVF-INCA har skett med stor hastighet sedan mars 2017. 

Hur får man behöright att koda i SVF-INCA?

Följ länken om stöd för arbete med kvalitetsregister i högerspalten till ansökningsformulär som sedan skrivs på av klinikchef eller motsvarande sedan och skickas in till RCC. 

Hur återrapporteras data till vårdgivare?

Vårdgivare/inrapportörer har tillgång till statistikrapporter i realtid på klinik-, sjukhus- och sjukvårdsregionnivå.

Ingående ledtider och ledtider för nationell uppföljning fås i olika rapporter genom att välja förlopp/diagnosgrupp och datumintervall. I PDF-rapporten ses antal startade SVF och antal avslutade SVF (per avslutstyp/KVÅ-kod). I ledtidsrapporten går det att exkludera förlopp med avvikelse registrerad (till exempel patientvald väntan).

Vad är SVF-INCA?

INCA är en IT-plattform som ägs gemensamt av regionen. På denna plattform ligger alla kvalitetsregister inom cancerområdet och sedan april 2017 även Socialstyrelsens Cancerregister.
SVF-INCA är ett lokalt vårdregister på INCA-plattformen där datum för händelser i patientens cancerutredning rapporteras. Vårdgivaren äger sin inrapporterade data. Verksamhetschefen beslutar vem/vilka som ska ha behörighet till registret.

SVF-INCA är ett verktyg för verksamheterna att följa patienterna i SVF förloppen. Under tiden en statlig satsning görs på cancervården är SVF INCA främst ett verktyg för SVF-koordinatorerna vilkas anställning under hela projekttiden finansieras med SVF-anslag.
SVF-INCA möjliggör rapportering även av det som sker i primärvården. Primärvården har inte system och rutiner för SVF/KVÅ-kodning.

Vem äger data?

Vårdgivaren äger sin inrapporterade data och har direktaccess till on-line rapporter från INCA.
Från SVF-INCA rapporteras till Signe för publik nationell presentation i aggregerad form. Hit rapporteras de två obligatoriska händelserna: SVF-start och SVF-stopp, samt även mottagen från annan region där så är fallet. Stoppet utgörs vanligtvis av start av första behandling eller att cancermisstanken avskrivs. inga personnummer rapporteras till Signe.
Från SVF-INCA rapporteras till ICQ för utskick av nationell PREM-enkät. Resultaten presenteras publikt på gruppnivå.

Juridiska frågor

SVF-INCA (=ett realtidsregister/patientöversikt) är liksom en patientjournal ett patientadministrativt system (PAS). Det betyder att det med stöd av patientdatalagen (2008:355) får upprättas och användas av en vårdgivare utan den registrerades samtycke.
Ett realtidsregister kan i likhet med ett journalsystem, förse ett Nationellt Kvalitetsregister med uppgifter, på helt eller delvis automatiserat sätt.
Bestämmelserna om sammanhållen journalföring är applicerbara på ett realtidsregister. Två eller flera vårdgivare kan således ta del av varandras realtidsregister avseende en och samma patient. Det kan dock enbart ske under vissa villkor. Bl.a. krävs patientens samtycke för sådan direktåtkomst.

Stark autentisering

Datainspektionen kräver att system som hanterar patientdata använder stark autentisering. Användare med tillgång till SITHS-kort (tjänstekort) måste använda det vid inloggning i INCA för autentisering (legitimering). Användare som idag inte har och som inte kommer att skaffa SITHS-kort (privata sjukvårdsinrättningar) kan ansöka om att erhålla en Yubikey för inloggning i INCA. Verksamhetschefen har ansvar för att behörighetstilldelningen är förenlig med hälso- och sjukvårdspersonalens aktuella arbetsuppgifter. (SOSFS 2008:14)

Om en användare inte varit inloggad de senaste 12 månaderna blir kontot automatiskt inaktiverat. Användaren får då vid behov vända sig till användaradministratören vid sitt Regionala cancercentrum för aktivering av kontot.

Bakgrund: vad är SVF?

SVF är en nationell satsning på att korta väntetider i cancervården genom att införa standardiserade vårdförlopp. Den baseras på en överenskommelse mellan Regeringskansliet och SKR vilken Region Stockholm och Region Gotland har ställt sig bakom. Enligt avtal är vårdgivaren i Reigon Stockholm och Region Gotland skyldig att arbeta enligt SVF. Regionernans SVF-arbete finansieras under en uppstartsfas med statliga medel och Region Stockholm har hittills beviljats ~90 milj kr/år. En förutsättning för finansiering är att Region Stockholm rapporterar start och stopp av SVF. Start av cancerutredning sker till 70% i primärvården.

Läs mer här.

Målsättningen för SVF projektet : 2020 ska 70% av cancerpatienterna ha utretts inom SVF och 80% av dessa ska ha gjort det inom målnivån för ledtiden från SVF-start till SVF-stopp.