MENY

Kodning i SVF-INCA

Här hittar du frågor och svar kring kodning av SVF via INCA-plattformen i Stockholms Läns Landsting.

Varför ska vårdgivare i specialistvården koda i SVF-INCA?

Datum för SVF-start och SVF-stopp med tillhörande KVÅ-koder ska rapporteras till nationella väntetidsdatabasen (Signe) för publik nationell presentation i aggregerad form. 
Från starten av SVF 2015 bedömde man att rapportering i SLL kunde ske via journalsystemet och GVR. KVÅ-kodning sker då via journalsystemet. Emellertid har detta inte fungerat i SLL av flera orsaker. De koder som är framtagna för SVF sammanfaller inte alltid med en vårdkontakt. Det har också visat sig att det är ytterst svårt för primärvården att sätta dessa koder. Man saknar rutiner och system för KVÅ-kodning. Detta kan vi lösa med SVF-INCA.

Kodning i SVF-INCA är ett krav i SLL.

Vilka är fördelarna med att koda i SVF-INCA?

• Specialistvården rapporterar SVF-start som skett i primärvården.
• Fokus i primärvården är att remittera korrekt enligt SVF.
• Man kan som vårdgivare i specialistvården se hela förloppet och vet hur många dagar en patient har varit inne i ett förlopp även över vårdgivargränser. 
• Säkrare registrering av patienter som överlämnas över landstingsgränser.
• De uppgifter som registreras på en cancerpatient kommer kunna föras över till kvalitetsregistret med automatik. IT-utvecklingsarbetet pågår.
• Man registrerar DATUM, till datum finns rätt KVÅ-kod kopplad, vilket ger mindre risk för felkodning.

Vad innehåller SVF-INCA?

Registret är uppbyggt som patientkoordinerings- och uppföljningsverktyg med fem sidor nåbara via flikar. Här finns:

A. Startsida med alla aktuella patienter på kliniken listade och åtkomst till avslutade patienter. Registrering av ny patient och statistikuttag sker via flikar. Vid övertagande av patient från annan klinik där registrering av vårdförlopp redan påbörjats i INCA skrivs patientens personnummer in som vanligt, samt att en ruta bockas i där man intygar att man är delaktig i patientens vård och att patienten har givit sitt samtycke till sammanhållen journalföring.

B. Patientöversikt I patientöversikten läggs datum in för respektive utfört moment i patientens standardiserade vårdförlopp och visualiseras grafiskt. Möjlighet finns att detaljerat följa ledtider kopplade till olika diagnostiska utredningar. Start av SVF (Välgrundad misstanke) kankryssas i för det moment där den välgrundade misstanken uppstått. På samma sätt kan avslut sättas vid det moment som avslutar förloppet. Avslutsalternativen följer den nationella kodvägledningen och KVÅ-koder är kopplade till respektive avslutsalternativ.

C. Statistikrapporter i realtid

Vilka SVF-diagnoser kommer att kunna använda registret?

Alla. Start av rapportering i SVF-INCA har skett med stor hastighet sedan mars 2017. Fr o m 1 maj är 23 av de 28 förloppen driftsatta för kodning. Första juni kan de fem återstående rapporteras:  Skelett- och mjukdelssarkom, Sköldkörtelcancer, Analcancer, Livmoderhalscancer,  och Livmoderkroppscancer.

Hur får man behöright att koda i SVF-INCA?

1. Kliniken/verksamheten identifierar vem/vilka som kommer att arbeta med SVF-INCA och därmed behöver behörighet.
2. Fyll i ansökan om behörighet till SVF-INCA. 
Ange register: SVF-INCA
Ange roll: SVF-koordinator (även om du är t.ex. processledare)
Ange diagnos som SVF-INCA rapporteringen gäller (kan vara flera)
Verksamhetschefen måste signera ansökan!
3. Ansökan skickas till RCC. 
4. Önskemål/anmälan till utbildningstillfällen görs till lenita.lundin@sll.se
6. Utbildning ges på RCC 
6. Efter utbildning – var god starta!
7. Första linjens INCA-support ges av INCA-registeradministratörer på RCC.

Länk till ansökan

Hur återrapporteras data till vårdgivare?

Vårdgivare/inrapportörer har tillgång till statistikrapporter i realtid på sjukhus och kliniknivå. Ingående ledtider och ledtider för nationell uppföljning fås i rapport genom att välja förlopp/diagnosgrupp och datumintervall. I rapporten fås även antal startade SVF och antal avslutade SVF (per avslutstyp/KVÅ-kod). Valbart ska även vara att exkludera patienter som valt att vänta.

Hur återrapporteras data till HSF?

Utvecklingsavdelningen arbetar med en lösning för att från SVF-INCA ladda ned data för Stockholm till vår GUPS-plattform. Personnumren krypteras med samma algoritm som i VAL. Detta möjliggör att behålla en del analyser när SLL lämnar GVR-rapportering.

Vad är SVF-INCA?

INCA är en IT-plattform som ägs av landstingen gemensamt. På denna plattform ligger alla kvalitetsregister på cancerområdet och sedan april 2017, även Socialstyrelsens Cancerregister.
SVF-INCA är ett lokalt vårdregister på INCA-plattformen där datum för händelser i patientens cancerutredning rapporteras. Vårdgivaren äger sin inrapporterade data. Verksamhetschefen beslutar vem/vilka som ska ha behörighet till registret. SVF-INCA är ett verktyg för SVF-koordinatorerna vilkas anställning under hela projekttiden finansieras med SVF-anslag.
SVF-INCA möjliggör rapportering även av det som sker i primärvården. Primärvården har inte system och rutiner för SVF/KVÅ-kodning.

Vem äger data?

Vårdgivaren äger sin inrapporterade data och har direktaccess till on-line rapporter från INCA.
Från SVF-INCA rapporteras till nationella väntetidsdatabasen (Signe) för publik nationell presentation i aggregerad form. Se länken ovan! Hit rapporteras de två obligatoriska händelserna: SVF-start och SVF-stopp. Stoppet utgörs av start första behandling eller att cancermisstanken avskrivs.
Från SVF-INCA rapporteras till SLLs VAL databas för regionala jämförelser.
Från SVF-INCA rapporteras till ICQ för utskick av nationell PREM-enkät. Resultaten presenteras publikt på gruppnivå.

Juridiska frågor

SVF-INCA (=ett realtidsregister/patientöversikt) är liksom en patientjournal ett patientadministrativt system (PAS). Det betyder att det med stöd av patientdatalagen (2008:355) får upprättas och användas av en vårdgivare utan den registrerades samtycke.
Ett realtidsregister kan i likhet med ett journalsystem, förse ett Nationellt Kvalitetsregister med uppgifter, på helt eller delvis automatiserat sätt.
Bestämmelserna om sammanhållen journalföring är applicerbara på ett realtidsregister. Två eller flera vårdgivare kan således ta del av varandras realtidsregister avseende en och samma patient. Det kan dock enbart ske under vissa villkor. Bl.a. krävs patientens samtycke för sådan direktåtkomst.

Stark autentisering

Datainspektionen kräver att system som hanterar patientdata använder stark autentisering. Användare med tillgång till SITHS-kort (tjänstekort) måste använda det vid inloggning i INCA för autentisering (legitimering). Användare som idag inte har och som inte kommer att skaffa SITHS-kort (privata sjukvårdsinrättningar) kan ansöka om att erhålla en Yubikey för inloggning i INCA. Verksamhetschefen har ansvar för att behörighetstilldelningen är förenlig med hälso- och sjukvårdspersonalens aktuella arbetsuppgifter. (SOSFS 2008:14)

Om en användare inte varit inloggad de senaste 12 månaderna blir kontot automatiskt inaktiverat. Användaren får då vid behov vända sig till användaradministratören vid sitt Regionala cancercentrum för aktivering av kontot.

Hur sker förädling av SVF-INCA pågående (a) och planerat (b) utvecklingsarbete?

a) Rapport på kliniknivå
a) Möjlighet att skriva ut patientlista
a) Filtrering av diagnosgrupp (t.ex. endast blåscancer på urologklinik) behöver ej göras om för varje patient
a) Logg för att identifiera rapportör
b) Direktöverföring till kvalitetsregister
b) Överlämning av patient ska ske genom att primär klinik ”pushar” över patient till mottagarens inkorg (istället för aktiv upphämtning av mottagaren)
b) Separera kolumnerna och fält för för- och efternamn för att underlätta filtrering

Bakgrund: vad är SVF?

SVF är en nationell satsning på att korta väntetider i cancervården genom att införa standardiserade vårdförlopp. Den baseras på en överenskommelse mellan Regeringskansliet och SKL vilken SLL har ställt sig bakom. Enligt avtal är vårdgivaren i SLL skyldiga att arbeta enligt SVF. Landstingens SVF-arbete finansieras under en uppstartsfas med statliga medel och SLL har hittills beviljats ~90 milj kr/år. En förutsättning för finansiering är att SLL rapporterar start och stopp av SVF. Start av cancerutredning sker till 70% i primärvården.

Läs mer här.

Målsättningen för SVF projektet : 2020 ska 70% av cancerpatienterna ha utretts inom SVF och 80% av dessa ska ha gjort det inom målnivån för ledtiden från SVF-start till SVF-stopp.


Faktaägare:Örjan Bäfver

Sidan uppdaterad: 2 juli 2018