Till regionspecifikt innehåll

Nivåstrukturering inom cancervården

Komplicerade åtgärder vid ovanlig och svårbemästrad cancer koncentreras till färre ställen, såväl regionalt som nationellt. På nationell nivå innebär det färre ställen i landet än sex. Regionalt betyder det att vård och behandling ges vid ett fåtal ställen per sjukvårdsregion.

Kirurger opererar

Möjliga områden för nationell nivåstrukturering

Riksdagen har beslutat att Socialstyrelsen från och med 2018 ska ansvara för processen att koncentrera högspecialiserad vård på nationell nivå. Den 1 juli avvecklades rikssjukvårdsarbetet och RCC arbetar under 2019 tillsammans med Socialstyrelsen för att föra över arbetet med nationell nivåstrukturering och de nationella vårdenheterna inom cancerområdet till Socialstyrelsens arbete med nationell högspecialiserad vård.

RCC i samverkan (NPO cancersjukdomar) gjorde 2013 en inventering av aktuella områden, vilka sedan legat till grund för det nivåstruktureringsarbete som bedrivits genom åren. Socialstyrelsen har nu beslutat inhämta förslag på områden aktuella att sakkunnigbedöma för nationell högspecialiserad vård från de nationella programområdena.

RCC i samverkan har därför genomfört en ny bred inventering av möjliga områden för nationell nivåstrukturering. Nationella vårdprogramgrupper, kvalitetsregisters styrgrupper, patientorganisationer, specialitetsföreningar med flera har inkommit med drygt 60 förslag och kommentarer som sammanställts till en så kallad bruttolista som överlämnats till Socialstyrelsen.

RCC i samverkan har lämnat synpunkter till Socialstyrelsen i slutet av mars 2019 samt valt att föreslå prioritering av två områden; avancerad bäckenkirurgi och endokrina inklusive neuroendokrina tumörer. Socialstyrelsen kommer efter gruppering och prioritering av inkomna förslag att lägga ut underlagen på öppen remiss. Socialstyrelsen beslutar sedan vilka förslag som kommer att genomgå sakkunnigarbete och när detta kommer att ske under de kommande åren.

Bruttolista cancer 2019-03-26 (excel)

Synpunkter på bruttolista cancer från RCC i samverkan (pdf, nytt fönster)

Samlad bruttolista, Socialstyrelsen

Nationell högspecialiserad vård, Socialstyrelsen

Checklista nMDK

Nationell multidisciplinär konferens (nMDK) är en central del i cancervårdens nationella nivåstrukturering. Vid platsbesök och uppföljning av regionernas beslutade nationella vårdenheter har framkommit behovet av en enkel checklista inför, under och efter nMDK. En sådan har nu tagits fram och fastställts av RCC i samverkan.

Checklista (nMDK)

Avancerad sarkombehandling koncentreras till tre ställen

Alla regioner har beslutat följa RCCs rekommendation från februari 2018, att koncentrera avancerad diagnostik och behandling av barn och vuxna med sarkom till tre ställen i landet. Beslutet innebär från och med 1 november 2018 att:

  • avancerad diagnostik och behandling av barn och vuxna med skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg samt buksarkom koncentreras till tre nationella vårdenheter
  • uppdrag som nationella vårdenheter lämnas till Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus.

De nationella vårdenheterna ska etablera en nationell multidisciplinär konferens (MDK), samt i dialog med regionala sarkomcentrum regelbundet utvärdera avgränsningarna mellan det nationella och det regionala verksamhetsuppdraget, utifrån den medicinska utvecklingen och tillgång till bästa kompetens. I det nationella uppdraget ingår det att vara ledande och drivande inom forskning, såväl klinisk som translationell. Det ingår även ansvar för utveckling, utbildning samt ett särskilt ansvar för kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom områdets olika berörda specialiteter.

De fem regionala sarkomcentrum som finns idag (i samtliga sjukvårdsregioner utom Uppsala-Örebro-regionen) bedöms även fortsatt kunna diagnosticera, behandla och följa upp merparten av patienter med sarkom inom ramen för sina regionala uppdrag.

RCCs beslutsrekommendation om koncentration av avancerad sarkombehandling (pdf, nytt fönster)

Avancerad diagnostik och behandling inom tio diagnosområden nationellt koncentrerade

Avancerad diagnostik och behandling inom tio diagnosområden är nationellt koncentrerade och fördelade över landets samtliga sju universitetssjukhus.

Nationellt koncentrerade vårduppdrag

Nationella vårdenheter där vårduppdragen ska utföras

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Nivåstruktureringsplan för norra sjukvårdsregionen

Den första regionala nivåstruktureringsplanen för norra sjukvårdsregionen kom 2013. Planen revideras vartannat år och fastställs sedan av förbundsdirektionen i Norra sjukvårdsregionförbundet. Den nu aktuella planen fastställdes den 21 september 2016.

Nivåstruktureringsplan norra regionen 2016  2018 (pdf)

Bilaga 1 nivåstruktureringsplan 2016 – 2018 (pdf)

Nivåstruktureringsplan norra regionen 2013 (pdf)

Nivåstrukturering i sydöstra sjukvårdsregionen

Här kan du läsa mer om RCC sydösts arbete med nivåstrukturering.

RCC Sydöst nivåstrukturering 2015-2017
Handlingsplan nivåstrukturering 2018

Nivåstrukturering i Uppsala-Örebroregionen

Läs mer om arbetet med den regionala nivåstruktureringen. Nedan kan du ta del av genomförandeplanen och lägesrapporten.

Nivåstrukturering i Uppsala-Örebroregionen

Nivåstrukturering i Västra sjukvårdsregionen

Arbetet med nivåstrukturering (arbetsfördelning) i Västra sjukvårdsregionern drivs i respektive regional vårdprocess. Nivåstrukturering är till stor del genomförd för samtliga cancerdiagnoser, till exempel vad gäller avancerad kirurgi, strålbehandling och stamcellstransplantationer inom hematologin. 

Rapport om regional arbetsfördelning

Läs mer i rapporten om regional arbetsfördelning i cancervården (2013) (pdf)

Läs mer om arbetsfördelning i den regionala utvecklingsplanen för cancervården.