MENY

Integrativ cancervård

En betydande andel patienter använder komplementär- och alternativ medicin. För att verka för en patientsäker och öppen dialog kring detta har Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland lagt fokus på området.

Målet är att

  • bidra till ökad kunskap kring så kallade komplementär och alternativa metoder utifrån patienters och professionens behov 
  • bidra till en kunskapsbaserad och informerad dialog mellan patienter och professionen samt inom professionen främja utveckling och utvärdering av en integrativ cancervård.

Stort intresse internationellt

Internationella studier pekar på att omkring 40 procent av cancerpatienter använder så kallad komplementära- och alternativmedicin där naturpreparat, vitaminer, mineraler samt avslappningstekniker är vanligast.

Begreppet är ett samlingsnamn för ett stort antal olika metoder som oftast inte finns tillgängliga inom ramen för den vanliga hälso- och sjukvården. Detta beror exempelvis på att dessa metoder inte studerats vetenskapligt och att de studier som gjorts inte har tillräcklig beviskraft eller att de inte ingår i det offentliga hälso- och sjukvårdssystemets kultur och traditioner. 

Majoriteten av användningen sker som komplement till onkologisk behandling med avsikt att öka livskvalitet, lindra symtom från cancersjukdomen eller behandlingen. Patienters stigande intresse för dessa metoder som egenvård kan ses som ett uttryck för ökad patientkompetens samt en önskan om att bidra till sitt välmående.

Kunskapsläget i Sverige

Kunskapen kring svenska cancerpatienters användning av komplementära metoder som ett tillägg till gängse onkologisk behandling är begränsat. Ännu mindre vet man om den lilla grupp cancerpatienter som avstår från rekommenderad onkologisk behandling och väljer en alternativ väg.
Vidare finns inom cancervården ett behov av utbildning och information om dessa metoder. Det behövs även mer högkvalitativ forskning kring de vanligast använda metoderna som underlag för beslut vid behandling.

Integrativ cancervård

För att tillgodose patienters behov samt öka säkerheten, arbetar man internationellt med att få till en integration av det bästa ur två världar som en kombination av onkologisk behandling och relevanta komplementära metoder. Denna process orienterar sig vid grundpelarna för evidensbaserad medicin och kallas för integrativ cancervård.

Patientbroschyr om komplementära och alternativa metoder

Broschyren är tänkt som ett stöd till patienter och ett bidrag till att skapa en ökad och välinformerad dialog kring komplementär och alternativa metoder mellan patienter och vården.

Broschyren belyser bland annat olika metoder och när det kan vara rimligt att använda dem och när man bör avstå. Den behandlar även omdiskuterade ämnen som antioxidanter och användning av hormonliknande ämnen vid behandling av bröstcancer.

Aktiviteter inom processen Integrativ cancervård

  • Enkätstudie för kartläggning av cancerpatienters användning av komplementära metoder i Stockholm. Artikel publicerad. Cancerpatients use of complementary and alternative medicin in Sweden.pdf
  • Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland har tagit fram en patientbroschyr om komplementär och alternativa metoder. Första upplagan januari 2016. Tredje upplagan mars 2018.
  • Kvalitativ studie med patienter som avstått onkologisk behandling. Sammanställning av resultat pågår 2018. Publicering planerad 2019/2020.
  • Kvalitativ studie kring onkologers erfarenheter av samtal om komplementära och alternativa metoder. Sammanställning av resultat pågår 2018. Publicering planerad 2019/2020.
  • Fortbildning för professionerna. Pågår löpande.
  • Randomiserad, placebokontrollerad multicenterstudie på ett växtbaserat läkemedel. Startades 2016. Beräknas bli klar 2021. Läs mer under Cancerstudier i Sverige.

Kathrin Wode

verksamhetsutvecklare, onkolog

Johanna Hök Nordberg

Leg. apotekare, PhD

Linda Björkhem Bergman

Klinisk farmakolog

Maria Enge

Leg. dietist

David Finer

Med. Lic, medicinjournalist

Kersti Hjukström

Leg. specialistsjuksköterska onkologi

Helena Lundgren

Leg. specialistsjukgymnast onkologi

Marie Sodell

Sjuksköterska


Faktaägare: Kathrin Wode

Sidan uppdaterad: 14 oktober 2019