MENY

Gällande vårdprogram aggressiva B-cellslymfom

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2019-09-10.

15. Uppföljning

Vid uppföljning efter avslutad behandling får man skilja mellan olika målsättningar med besöken:

 1. Kontroll av ev. återfall
 2. Kontroll av ev. biverkningar och hjälp att reducera dessa
 3. Psykosocialt stöd och värdering av rehabiliteringsbehov, med stöd från kontaktsjuksköterska
 4. Sjukskrivning och andra administrativa åtgärder

Alla dessa aspekter är viktigast under den första tiden efter avslutad behandling och har i stort sett försvunnit två år efter avslutad behandling. Efter två år är risken för återfall av DLBCL ca 8 % och överlevnaden för patienter som är utan återfall efter två år är densamma som för normalbefolkningen (117). För de flesta patienter avslutas därför kontrollerna efter 2 år.

Rekommenderade återbesök för patienter i komplett remission:

 • Första året
  • efter genomförd responsutvärdering - ca 8 veckor efter avslutad behandling
  • därefter var tredje månad
 • Andra året
  • var sjätte månad
 • Följande år
  • Patienter som fått strålbehandling mot halsen: kontroller av S-TSH årligen i 10 år.
  • Kvinnor <30 år, som fått strålbehandling mot thorax: mammografi var 18:e månad med start 10 år efter avslutad primärbehandling tills ordinarie mammografikontroller tar vid.
  • Övriga patienter: patienten får själv kontakta behandlande enhet vid misstanke om återfall

I samband med besöken rekommenderas provtagning för blodstatus (Hb, LPK, neutrofila, TPK), men inte S-LD, p.g.a. frekvent förekommande falskt positiva värden.

För patienter med osäker remission bör ny datortomografi utföras 3–4 månader efter avslutad behandling. För patienter med komplett remission utförs datortomografi enbart vid klinisk misstanke om återfall.

Det rekommenderas att läkaren vid det avslutande besöket lämnar muntlig och skriftlig information om given behandling, samt vart patienten ska vända sig vid frågor som rör lymfom eller misstanke om recidiv. Vid detta besök bör sammanfattningen även sändas till den vårdcentral patienten är listad. En avslutande bedömning av rehabiliteringsbehov bör även göras, och vid behov bör patienten remitteras för fortsatt rehabilitering, t ex till vårdcentral eller fysioterapeut.