MENY

Nationellt vårdprogram follikulärt lymfom

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017-02-28

15. Framtida behandlingar

Inledning

En rad nya behandlingar är på väg som troligen kommer förbättra behandlingen av follikulära lymfom. Nedanstående bedöms som mest intressanta.

15.1 Obinutuzumab

Obinutuzumab binder till en annan epitop på CD20 än rituximab och är Fcreceptorn ”trimmad” och ger starkare ADCC. Obinutuzumab är i en jämförande studie med rituximab mer potent hos patienter med KLL. (120) Patienter med rituximab-refraktärt follikulärt lymfom har bättre effekt av bendamustin-obinutuzumab än med enbart bendamustin (ref interimanalys Gadolin-studien). (121) Det finns således skäl att tro att obinutuzumab i framtiden kommer ersätta rituximab vid behandling av follikulära lymfom. Obinutuzumab är godkänt läkemedel i Sverige men ännu inte vid follikulärt lymfom.

15.2 Lenalidomid

Lenalidomid är ett thalidomid-liknande läkemedel med mångfacetterad effekt bl.a. immunologisk och angiogenes-hämmande. Lenalidomid i kombination med rituximab ger bättre remissioner än rituximab ensamt hos patienter med follikulärt lymfom. (122) Lenalidomid är sedan flera år ett godkänt läkemedel men ännu inte vid follikulärt lymfom. 

15.3 BCL-2-hämmare

BCL-2 är ett antiapoptotiskt protein, som överuttrycks av nästan alla follikulära lymfom. Första användbara BCL-2-hämmaren (venetoclax, tidigare ABT-199) prövas nu i kliniska studier och blir med stor sannolikhet ett viktigt tillskott vid behandling av follikulära lymfom.(123) Inga studier pågår i Sverige för follikulära lymfom. Venetoclax är inte registrerat.

15.4 Check-point inhibitor

Det finns flera sätt att öka T-cellernas aktivitet och därmed få en antitumoral effekt. Största intresset är nu hämning av PD-1 och lovande resultat finns publicerade för pidiluzumab i kombination med rituximab i behandling av follikulära lymfom. (124) Inga studier pågår i Sverige för follikulära lymfom.

15.5 Adoptiv T-cellsterapi (CAR-19 terapi)

CAR-19-behandling innebär att patientens egna T-celler omprogrammeras att känna igen och förgöra lymfomceller. Med hjälp av retrovirus förses Tcellerna med antigen-receptorer mot CD-19. Eftersom follikulära lymfom alltid är CD19+ så är det en lämplig diagnos att behandla. Det finns redan rapporter om framgångsrik behandling. (125) Tidiga studier pågår i Sverige.

15.6 BCR-signalvägshämmare

15.6.1 Idelalisib

PI3K-delta-hämmaren idelalisib är godkänd i Sverige för behandling vid follikulärt lymfom och kan vara ett alternativ vid återfall efter minst två tidigare cytostatikalinjer men ersätter inte SCT.(126)

15.6.2 Duvelisib

Detta är också en PI3K-hämmare som studeras för godkännande men som i dagsläget inte är godkänd i Sverige.

15.6.3 Ibrutinib

BTK-hämmare med god effekt vid kronisk lymfatisk leukemi. Behandlingsstudier pågår vid follikulärt lymfom.