MENY

Nationellt vårdprogram follikulärt lymfom

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2019-03-12.

23. Kvalitetsindikatorer och målnivåer

Kvalitetsindikator

Målnivå

Täckningsgrad i Svenska lymfomregistret.

≥ 95 %

Anmälningsblanketter inrapporterade i registret 3 månader efter diagnosdatum.

≥ 80 %

Tid från utfärdande av remiss till specialistklinik till behandlingsstart

Se Standardiserat vårdförlopp för lymfom.

Andel patienter i kliniska studier avseende primärbehandling.

≥ 10 % av patienterna

Riktlinjer åtföljda avseende primärbehandling för patienter < 70 år

≥ 95 %

Andel där kirurgisk biopsi utförts för diagnostik

≥75 %

Följande delmått för ledtider bör redovisas regelbundet men är främst till för den interna uppföljningen:

  • Tid från utfärdande av remiss till specialistklinik till 1:a besök på specialistklinik ska vara högst 10 dagar för minst 80 % av patienterna. 
  • Tid från 1:a besök på specialistklinik till terapibeslut ska vara högst 14 dagar för minst 80 % av patienterna. 
  • Tid från terapibeslut till behandlingsstart ska vara högst 7 dagar för minst 80 % av patienterna.

Ovanstående indikatorer har beslutats av Svenska Lymfomgruppen.