Livmoderhalscancer

Varje år får cirka 450 kvinnor i Sverige livmoderhalscancer eller cervixcancer som det också kallas. Överlevnaden är generellt god och det finns inga regionala skillnader när det gäller överlevnad. Klicka på bilderna för att se dem i större format.

Antalet fall av livmoderhalscancer har minskat betydligt de senaste 30 åren. Det beror till stor del på att vi har screeningprogram i form av cellprovstagning, för att upptäcka förstadier till sjukdomen så tidigt som möjligt.

Nationellt vårdprogram

Nationella vårdprogram skrivs av flera läkare inom olika specialiteter från alla sex sjukvårdsregioner i Sverige, tillsammans med specialistsjuksköterskor och i dialog med patientorganisationer. Vårdprogram beskriver nationella riktlinjer för hur sjukdomen bör behandlas efter senaste samlade vetenskapliga rön. Individuella bedömningar görs alltid. Ett första nationellt vårdprogram för livmoderhalscancer har arbetats fram under de senaste åren och beräknas vara fastställt under 2017.

Relativ överlevnad

Relativ överlevnad livmoderhalscancerRelativ överlevnad livmoderhalscancer per FIGO stadium

Relativ överlevnad beskriver sannolikheten att överleva med en cancersjukdom (läs mer under vanliga frågor och svar). Diagrammen ovan visar relativ överlevnad för alla kvinnor som insjuknat i livmoderhalscancer mellan åren 2011-2015, oavsett ålder eller cancercelltyp. Diagrammet till vänster visar hela rikets relativa femårsöverlevnad, alltså andelen kvinnor som överlever med livmoderhalscancer minst fem år. Har man levt fem år efter insjuknandet är det stor sannolikhet att cancersjukdomen inte kommer tillbaka. Diagrammet till höger visar motsvarande överlevnad, beroende på vilket stadium i sjukdomen man insjuknat i.

Ålder vid insjuknande
Ålder vid diagnos för patienter med livmoderhalscancer

Grafen ovan visar åldersfördelningen vid insjuknande i livmoderhalscancer i Sverige för åren 2011-2015. Varje stapel motsvarar en åldersgrupp om ett femårsintervall.

Behandling för olika stadier av sjukdomen

Given primärbehandling per FIGO stadium
Grafen ovan visar kvinnor med livmoderhalscancer och andel med olika genomförda behandlingar per stadium iSverige för åren 2011-2015. Som ett exempel läses grafen för stadium I, att cirka 15 % (svart) behandlas med kirurgi i kombination med strålbehandling med eller utan cellgift, 10 % (orange) behandlas enbart med strålbehandling i kombination med eller utan cellgift och drygt 70 % (blått) med enbart kirurgi och några procent (grönt) har avböjt eller inte fått någon behandling. Titta i första hand på staplarna 1-4. Stapeln längst till höger märkt X/O motsvarar kvinnor där sjukdomsstadiet inte är fastställt eller dokumenterat. Detta motsvarar en väldigt liten del av det totala antalet kvinnor.

Faktaägare: Pernilla Dahm Kähler, gynekologisk tumörkirug, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Gemensam information uppdaterad: 25 april 2017