MENY

Gällande vårdprogram tumörer i hjärna och ryggmärg

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-05-07

2. Inledning

2.1 Vårdprogrammets giltighetsområde

Vårdprogrammet omfattar lågmaligna (WHO grad II) och högmaligna (WHO grad III och IV) astrocytära och oligodendrogliala tumörer i centrala nervsystemet (hjärna och ryggmärg) hos vuxna patienter. Övriga gliala tumörer, t.ex. ependymom, och andra typer av primära tumörer i centrala nervsystemet ingår inte i vårdprogrammet.

2.2 Förändringar jämfört med tidigare version

I det aktuella vårdprogrammet har rekommendationerna uppdaterats efter den nya WHO-klassifikationen för tumörer i centrala nervsystemet, och molekylärpatologi är nu nödvändigt för korrekt diagnostik. Kapitlet om egenvård har utökats för att stärka patienternas egna möjligheter. Kapitel om graviditet och hormonbehandling har tillkommit. 

2.3 Standardiserat vårdförlopp

För hjärntumörer finns ett standardiserat vårdförlopp framtaget, gällande från och med år 2016. 

Det finns ingen konflikt mellan innehållet i vårdprogrammet och det standardiserade vårdförloppet. Vårdförloppet beskriver vad som ska göras medan vårdprogrammet utvecklar hur, samt vilken evidensgrund som finns för åtgärderna i det standardiserade vårdförloppet.

Det standardiserade vårdförloppet finns delvis integrerat med texten i vårdprogrammet men kan också laddas ned i sin helhet från RCC:s webbplats.

2.4 Evidensgradering

Vårdprogrammet använder evidensgraderingssystemet GRADE. För en komplett gradering ska alla ingående studier tabelleras och värderas. Detta har endast gjorts för ett urval av rekommendationerna, men principerna för GRADE-gradering har tillämpats i hela vårdprogrammet. För vissa rekommendationer saknas evidens och rekommendationen bygger då på vårdprogramgruppens samlade kliniska erfarenhet.

GRADE innebär att styrkan i rekommendationerna graderas enligt följande:  

Starkt vetenskapligt underlag (++++) 
Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet utan försvagande faktorer vid en samlad bedömning.

Måttligt starkt vetenskapligt underlag (+++) 
Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med förekomst av enstaka försvagande faktorer vid en samlad bedömning.

Begränsat vetenskapligt underlag (++) 
Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med försvagande faktorer vid en samlad bedömning.

Otillräckligt vetenskapligt underlag (+)
När vetenskapligt underlag saknas, tillgängliga studier har låg kvalitet eller där studier av likartad kvalitet är motsägande anges det vetenskapliga underlaget som otillräckligt.

Läs mer om systemet.