MENY

Gällande vårdförlopp huvud- och halscancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-05-08.

Indikatorer för uppföljning av standardiserat vårdförlopp

Ledtider för nationell uppföljning

Följande ledtider används för nationell uppföljning av det standardiserade vårdförloppet.

Från

Till

Tid      

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling, kirurgi med initialt kurativ intention

30 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling, onkologisk (strålbehandling eller läkemedel) med initialt kurativ intention

38 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling, palliativ*

18 kalenderdagar

*Behandlingsbeslutet tillsammans med patienten ska anges som mätpunkt vid all palliativ behandling (samma dag som MDK). De symtomlindrande insatserna bör dock inledas redan under utredningen. 

Ingående ledtider

Ledtiderna för nationell uppföljning bedöms förutsätta följande ingående tider. Syftet med sammanställningen är att göra processen överskådlig, men landstingen har endast i uppgift att följa den ledtid som anges under Ledtider för nationell uppföljning.

Från

Till

Tid      

Remissbeslut vid misstanke

Remissankomst

0 kalenderdagar

Remissankomst

Första besök, beslut välgrundad misstanke

5 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke

MDK

18 kalenderdagar

MDK

Behandlingsstart, kirurgi

12 kalenderdagar

MDK

Behandlingsstart, onkologi

20 kalenderdagar

Indikatorer för nationell uppföljning

Följande indikatorer används för uppföljningen av det standardiserade vårdförloppet:

Indikator

Antal remisser (vårdbegäran) från primärvård respektive specialiserad vård som märkts med ”standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer”

Andel patienter av de som anmälts till standardiserat vårdförlopp som fått diagnosen huvud- och halscancer

Andel patienter av de som fått diagnosen huvud- och halscancer som anmälts till standardiserat vårdförlopp

Indikatorer för kvalitet

Patienternas upplevelse av att utredas enligt standardiserat vårdförlopp kommer att följas och utvärderas genom PREM-enkäter.

Följande indikatorer används för uppföljningen av vårdkvaliteten enligt det nationella vårdprogrammet:

Indikator

Målvärde

Behandlingsbeslut tas på MDK

90 procent

Följsamhet mot behandlingsbeslut

80 procent

Relativ 5-årsöverlevnad

70 procent