MENY

Gällande vårdförlopp huvud- och halscancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-05-08.

Ingång till standardiserat vårdförlopp

Misstanke

Nedanstående symtom hos vuxna individer ska föranleda misstanke, om inte anamnes eller status ger annan förklaring, t.ex. pågående infektion.

 • Nytillkommen förstorad lymfkörtel eller knuta på halsen som inte varierar i storlek
 • Synlig eller palpabel tumör i näsa, munhåla eller svalg
 • Sår i munhåla, på tunga eller läppar som inte läker (> 3 veckor)
 • Knuta i spottkörtel
 • Heshet i mer än 3 veckor utan förbättring
 • Sväljbesvär eller klumpkänsla med smärta upp mot öronen
 • Ensidig nytillkommen nästäppa som inte växlar sida
 • Ensidig återkommande blodig sekretion från näsan
 • Ensidig serös mediaotit (otosalpingit) 

Vid misstanke ska patienten remitteras till ÖNH-klinik (filterfunktion) med mottagande redan samma dag. Välgrundadmisstanke (start av SVF) uppstår först i samband med undersökning vid ÖNH-klinik.

Vid osäkerhet ska ÖNH-kliniken kontaktas för konsultation.

Huvud och halscancer förekommer hos barn under 10 år i spottkörtel och hos tonåringar i nasofarynx. Knuta i spottkörtel hos barn och ensidig serös mediaotit hos tonåringar utan kronisk öronsjukdom ska därför föranleda misstanke om cancer och remitteras på sedvanligt sätt, utanför det standardiserade vårdförloppet.  

Remiss till ÖNH-klinik (filterfunktion)

Remissen till ÖNH-kliniken ska innehålla

 • anamnes, ange särskilt
  • symtom och fynd som ligger till grund för misstanke och tidigare utredningar av dem
  • samsjuklighet
  • tidigare sjukdomar och behandlingar
  • läkemedel
  • rökning
  • social situation samt eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Filterfunktion

Patienter med symtom enligt ovan ska utredas vid en ÖNH-klinik.

Filterfunktionen inleds med remissgranskning. Om remissgranskningen bekräftar misstanken om cancer ska patienten kallas till en klinisk undersökning utförd av ÖNH-läkare. 

Välgrundad misstanke – kriterier för start av utredning enligt standardiserat vårdförlopp

Välgrundad misstanke föreligger när klinisk undersökning vid ÖNH-klinik ger malignitetsmisstanke.

Kommunikation och delaktighet

Den som remitterar patienten till ÖNH-klinik ska informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer. 

Den som startar utredningen enligt det standardiserade vårdförloppet ska informera patienten om

 • att det finns anledning att utreda cancermisstanke
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen.

Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Informationen ska ges vid ett fysiskt möte om man inte kommit överens om annat.