Nationellt kvalitetsregister för matstrups- och magsäckscancer (NREV)

Nationellt kvalitetsregister för matstrups- och magsäckscancer omfattar patienter i alla åldrar med nydiagnostiserad cancer och/eller förstadier till cancer i matstrupe eller magsäck, oavsett behandling. Även patienter som inte får någon behandling samt patienter som är utredda i utlandet men behandlade i Sverige ingår i registret.

Nationell kvalitetsregisterrapport matstrups- och magsäckscancer, 2016 (pdf)

En årlig nationell rapport tas fram av den nationella styrgruppen för registret i samarbete med Regionalt cancercentrum norr. Alla rapporter finns i menyn till vänster.

Kvalitetsindikatorer

  • Medianväntetid från behandlingsbeslut till första onkologiska behandling eller operation: 26 dagar för matstrupscancer och 27 dagar för magsäckscancer, 2017
  • Inrapporterade patienter, täckningsgrad: 84 procent för matstrupscancer och 82 procent för magsäckscancer, 2017

Det nationella kvalitetsregistret för magsäcks- och matstrupscancer startade 2006. Regionalt cancercentrum norr ansvarar för registret.


Regionalt innehåll


Kvalitetsdata

RCC Syd erbjuder öppet tillgängliga kvalitetsparametrar som bygger på data i de nationella kvalitetsregistren för cancer och uppdateras kring den första i varje månad.

Redovisning av kvalitetsparametrar.

 


Faktaägare: Jan Johansson, kirurg, Skånes Universitetssjukhus
Ansvarig redaktör: Anna Selberg
Gemensam information uppdaterad: 18 juni 2018

Regional information uppdaterad: 18 juni 2018