MENY

Gällande vårdprogram akut onkologi

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-11-30.

13. Luftvägsobstruktion

13.1 Bakgrund

Obstruktiva besvär i övre och nedre luftvägarna förekommer framför allt vid lymfom, huvud- och halstumörer, lungcancer och sköldkörtelcancer samt vid metastasering i luftvägarna av t.ex. njurcancer. Aggressiva lymfom och metastaserande testikelcancer kan utveckla symtom relativt snabbt.

13.2 Symtom

  • Andnöd med hög andningsfrekvens. 
  • Takykardi.
  • Smärta
  • Obstruktiva andningsljud, men ofta även stridor. 
  • Nedsatta andningsljud vid avstängning av bronker.

13.3 Inledande handläggning

  • Anamnes och status med noggrann inspektion av övre luftvägar. 
  • Kortison, betametason 8 mg x 2 i akutskedet. 
  • DT hals-thorax. 
  • Snabb kontakt med onkolog, ÖNH-specialist eller lungspecialist.

13.4 Översikt fortsatt handläggning

Snabb onkologisk handläggning med cytostatika och/eller strålning, beroende på underliggande malignitet och patientens tillstånd. Vid högt andningshinder kan trakeostomi eller stentning bli aktuell.