MENY

Gällande vårdförlopp tjock- och ändtarmscancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-10-30.

Utredning och beslut om behandling

Utredningsförlopp

Patienter där screening visat kolorektalcancer ska omedelbart bokas för block B, C och D.

Block A

Block B

Koloskopi med biopsi av ev. tumör (krävs ej vid redan utförd DT kolon som otvetydigt visar cancer)

Vid rektalcancer: Rektoskopi med värdering av tumör (lokalisation, nivå och fixering)

Vid inkonklusiv koloskopi kan DT kolon utföras

DT thorax buk (med iv-kontrast)

Vid rektalcancer: Även MRT bäcken plus eventuellt transrektalt ultraljud vid tidig tumör

Block C

Block D

Anamnes och klinisk undersökning, inkl. värdering av allmäntillstånd och samsjuklighet

MDK

 

Resultat av block A

Åtgärd

Makroskopisk misstanke om cancer

Omedelbart besked om resultat av utredningen. Kontaktsjuksköterska utses.

Block B, C och D utförs utan att PAD inväntas.

Ingen makroskopisk misstanke om cancer men PAD visar adenocarcinom

Besked om resultat av utredningen. Kontakt­sjuksköterska utses. Patienten kontaktas.

Block B, C och D utförs.

Misstanke om diagnos som inte omfattas av det standardiserade vårdförloppet, eller ingen diagnos

Besked om resultat av utredningen. Kan utföras av inremitterande. Patienten remitteras ev. till relevant enhet för utredning. Därefter avslutas det standardiserade vårdförloppet.

Resultat av block B–D

Åtgärd

Ej fjärrmetastaser

Behandlingsbeslut utan ytterligare tumörutredning

Fjärrmetastaser där kurativ behandling inte är aktuell

Behandlingsbeslut utan ytterligare tumörutredning

Utredningen visar att polypektomin är en tillräcklig åtgärd.

Besked om utredningsresultat till patienten. Därefter avslutas vårdförloppet med kod Ingen ytterligare åtgärd.*

Fjärrmetastaser eller lokalt avancerad sjukdom där kurativ behandling kan vara aktuell

Utökad, individualiserad tumörutredning enligt nationellt vårdprogram följt av ny MDK.

*Höggradig dysplasi ska avslutas med kod VB278 – Misstanke om cancer avskrivs.

Multidisciplinär konferens (MDK)

Följande funktioner ska medverka vid MDK:

  • radiolog
  • patolog 
  • kolorektalkirurg
  • GI-onkolog
  • kontaktsjuksköterska
  • koordinatorsfunktion
  • vid behov lever- och/eller thoraxkirurg. 

Klassifikation och beslut om behandling

Beslut om behandlingsrekommendation ska fattas vid MDK. Tumören ska klassificeras enligt senaste TNM-klassifikation.

Behandlingsbeslut ska fattas tillsammans med patienten och tillsammans med närstående om patienten önskar det.

Omvårdnad, rehabilitering och understödjande vård

Sköra patienter ska kunna erbjudas inneliggande laxering inför koloskopi.

Patienten ska tilldelas en namngiven kontaktsjuksköterska direkt om en cancer upptäcks vid koloskopin.

Kontaktsjuksköterskan ska arbeta enligt nationell arbetsbeskrivning, vilket bl.a. innebär att ansvara för att Min vårdplan upprättas och uppdateras, samt för aktiva överlämningar. Kontaktsjuksköterskan ska vid behov kunna förmedla kontakt med kurator eller annan rehabiliteringskompetens utifrån patientens behov, inklusive  bäckenrehabilitering.

Patienter ska uppmanas att avstå från rökning samt vara måttfulla i sin alkoholkonsumtion före kirurgisk och onkologisk behandling, och erbjudas professionell hjälp att klara detta.

Rehabilitering och symtomlindrande insatser bör övervägas tidigt i sjukdomsprocessen, se det nationella vårdprogrammet för rehabilitering och palliativ vård.

Kommunikation och delaktighet

Alla beslut om utredning och behandling ska ske i samråd med patienten, och även med de närstående om patienten önskar. Patienter ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Patienten ska informeras i enlighet med patientlagen (kapitel 3), vilket bl.a. innebär att ge information om vilka behandlingsstrategier som kan vara aktuella och vilken strategi man rekommenderar, inklusive behandlingens syfte och biverkningar.

Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen.