Temadag Cancerrehabilitering inom primärvården

Dagen riktar sig till alla yrkesgrupper inom primärvården som möter patienter med cancerdiagnos eller patienter som tidigare genomgått cancerbehandling. Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av cancersjukdom och dess behandling. Rehabiliteringsinsatserna ska ge patienter och dess närstående stöd att leva ett så bra liv som möjligt.

Tid: 12 januari

Plats: Hotell Statt, Hässleholm

kvinna

Föreläsare:

 • Nationellt vårdprogram Cancerrehabilitering:
  Heléne Öberg, samordnare cancerrehabilitering i Kryh, Regional patientprocessledare RCC syd
 • Nationellt vårdprogram Långtidsuppföljning efter barncancer:
  Cecilia Follin, sjuksköterska, endokrinmottagningen,SUS
 • Varje dag räknas – nationell satsning för att minska väntetiderna i cancervården genom standardiserade vårdförlopp:
  Anna Unné, verksamhetsutvecklare, RCC syd
 • Neuropati
  Anna Andersson, onkologisjuksköterska, CSK
  Maria Mogensen, onkolog, CSK/SUS
 • Lymfödem
  Karin Johansson, sjukgymnast, Enheten för cancerrehabilitering, SUS
 • Fatigue
  Anna Johnsson, fysioterapeut, Enheten för cancerrehabilitering, SUS

Anmäl dig via denna länk.