MENY


22
SEP
2015

Syd

Kvalitetsregister förbättrar cancervården

Under kvalitetsregisterdagarna i Lund visades flera exempel på att kvalitetsregistren kan rädda liv och höja kvalitén inom cancervården. Arrangörer var Regionalt cancercentrum syd i samarbete med Registercentrum Syd.


21
SEP
2015

Syd

Väntetiderna ska minskas och bli mer jämlika

Fram till 2018 arbetar Region Kronoberg med att korta väntetider inom cancersjukvården. Statliga stimulanspengar delas årligen ut och meningen är att vården ska bli mer jämlik över hela landet.


16
SEP
2015

Syd

Utvecklingskraft inom cancervården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet

Rapporten "Utvecklingskraft inom cancervården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet", som är författad av professor Anders Anell, KEFU samt Ekonomihögskolan, Lunds universitet, diskuterar vägval i relation till ansvarsutkräving kopplad till kvalitetsindikatorer. Rapporten är av intresse för linjechefer och medarbetare i kvalitetsorganisationen.


15
SEP
2015

Syd

Internationella lymfomdagen 15 september

Mats Jerkeman, överläkare på Skånes onkologiska klinik och regional patientprocessledare för lymfom berättar om forskning och nya vårdprogram.


9
SEP
2015

Syd

Ny handlingsplan för klinisk forskning och innovation

RCC Syd verkar för att främja den kliniska cancerforskningen och arbetar efter en handlingsplan. I den nya handlingsplanen läggs ett tydligare fokus på innovation.


4
SEP
2015

Syd

Regional kompetensinventering för lungcancer och prostatacancer

Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för framtidens cancervård. RCC Syd har genom enkäter, intervjuer och dialoger ur ett processperspektiv inventerat kompetensbehoven inom områdena prostatacancer och lungcancer.