MENY


15
DEC
2016

Syd

Kontaktsjuksköterska viktig även efter cancerbehandlingen

Sedan maj 2016 finns det en rutin för överlämning mellan sjukhus och primärvården som ser till att patienter efter avslutad cancerbehandling vid behov får en kontaktsjuksköterska på sin egen vårdcentral, så länge den tillhör Region Skånes förvaltning Kryh. Rutinen är ännu i sin linda, men kan komma att bli en viktig del för cancerpatienters välmående efter sin behandling. Tina Olofsson, Verksamhetsområdeschef för Primärvård Hässleholm, var med och fattade beslutet om rutinen:


14
DEC
2016

Syd

Minister på besök på RCC Syd

Onsdagen den 14 december fick RCC Syd besök av folkhälso-, sjukvårds och idrottsminister Gabriel Wikström, samt representanter från Region Skånes politiska ledning.


9
DEC
2016

Syd

En givande dag för patientorganisationer, patienter och närstående

RCC Syd bjöd åter in patientorganisationer, patienter och närstående till en dag med information och erfarenhetsutbyte. Närmare 30 patient- och närståendeföreträdare som representerar olika organisationer som Mun- och halscancerföreningen, Palema, Svenska Ödemförbundet, Bröst- och prostatacancerföreningar i syd, Blodsjukas förening, Melanomföreningen, Barncancerfonden och Cancerkompisar kom för att lyssna och dela med sig.


1
DEC
2016

Syd

Alla ska få behandling på samma sätt - Nu finns Nationella regimbiblioteket på INCA

En nödvändig del av arbetet med patientsäkerhet och kvalitetssäkring inom den svenska cancervården är att skapa tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras. Målet är att standardisera innehåll och nomenklatur för regimer – för att underlätta utbyte av information mellan sjukhus, journalsystem och till patienter.


30
NOV
2016

Syd

Socialstyrelsens lägesrapport för SVF 2016

Arbetet med de standardiserade vårdförloppen (SVF) har enligt Socialstyrelsen goda förutsättningar att bidra till en mer integrerad och sammanhållen cancervård.


23
NOV
2016

Syd

Tydlighet skapar tillit - patientens perspektiv i cancervården

Standardiserade vårdförlopp (SVF) blir praktisk verklighet för allt fler cancerdiagnoser. Det innebär nya sätt att arbeta och kommunicera med patienten. En internationell studie undersöker hur patienter upplever tiden i cancervården och resultaten visar att hastighet inte är ett problem så länge kommunikationen fungerar bra.

Syd

SVF i praktiken

Wenche Melander, kontaktsjuksköterska på Skånes universitetssjukhus inom verksamhetsområde kirurgi, arbetar med att införa standardiserade vårdförlopp (SVF) i verksamheten. Tydlighet är en framgångsfaktor i såväl rollfördelningen mellan kontaktsjuksköterska och koordinator som i dialogen med patienten.


9
NOV
2016

Syd

Fortsatt ökning av cancerfallen i södra sjukvårdsregionen

I dagarna har statistiken för cancerinsjuknande i södra sjukvårdsregionen under 2015 blivit färdig vid Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) och har sänts till det nationella registret vid Socialstyrelsen. Under 2015 fick 12 200 individer en cancerdiagnos, vilket innebär en ökning med 700 fall jämfört med året innan. Av dessa var 5700 kvinnor och 6500 män. Medelåldern vid diagnos var 67 år för kvinnor och 70 år för män.


6
OKT
2016

Syd

RCC Syd i kunskapssatsning på rehabilitering efter cancer i bäckenet

Patienter som behandlats för olika cancerformer i bäckenet ska få bättre möjligheter till god livskvalitet och jämlik eftervård.


5
OKT
2016

Syd

Vem tar hand om bieffekterna?

Lång väg till en fungerande kropp efter ändtarmscancerbehandling.


4
OKT
2016

Syd

Varför behövs en satsning på rehabilitering efter cancer i bäckenet?

Marie-Louise Lydrup, överläkare på Kirurgiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus, har i många år arbetat med patienter med cancer i bäckenet och även bedrivit forskning i ämnet. Hon är en av initiativtagarna till den nationella konferensen om funktionella besvär efter cancer i bäckenet, som RCC Syd och Svensk Förening för Kolorektal Kirurgi anordnar i Malmö 6-7 oktober. Marie-Louise Lydrup är även RCC Syds lokala patientprocessledare för kolorektalkirurgi och deltar i RCC syds regionala bäckenrehabiliteringsprojekt. Vi har ställt några korta frågor om varför det är så viktigt att belysa ämnet just nu.


15
SEP
2016

Syd

Jämlik tillgång till multidisciplinära konferenser (MDK)

Multidisciplinära terapikonferenser, sk. MDK elle MDT, har utvecklats till att bli en central del av cancerpatientprocessen och ingår som en komponent i de standardiserade vårdförlopp (SVF) som introduceras i cancervården. Andelen patienter som bedöms vid MDK varierar mellan diagnoser och inom landet. Regionala cancercentra har därför under 2016 i uppdrag att i samverkan med linjeorganisationen stödja arbetet för mer jämlik MDK och att inrätta/utveckla MDK för fler diagnoser.


5
SEP
2016

Syd

Rapport från det nationella kvalitetsregistret för lymfom

Oförändrad insjuknandenivå och successiv förbättring av överlevnad i ny rapport för åren 2000 till 2015.


1
SEP
2016

Syd

Nationell samling kring funktionella besvär efter cancer i bäckenet

I höst arrangeras det första nationella mötet om funktionella besvär efter cancer i bäckenet. Mötet tar plats i Malmö 6-7 oktober och är ett samarrangemang mellan Svensk förening för kolorektalkirurgi och Regionalt cancercentrum syd. Björn Ohlsson, kirurg vid Blekingessjukhuset och medicinsk rådgivare vid RCC Syd och en av arrangörerna, berättar om mötet.


24
MAJ
2016

Syd

Cancerdiagnostik med MRT i södra sjukvårdsregionen

Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för framtidens cancervård. Magnetresonanstomografi (MRT) kan avbilda nästan alla organ och har många fördelar, men är samtidigt resurskrävande.


23
MAJ
2016

Syd

Nytt nätverk för kontaktsjuksköterskor inom njurcancer

Sedan den 13 maj har södra sjukvårdsregionen ett nätverk för kontaktsjuksköterskor inom patientprocess njurcancer. Syftet med nätverket är att säkerställa att patienter och närstående erbjuds en jämlik vård med hög kvalitet inom södra sjukvårdsregionen.

Syd

Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregisterdata inom den palliativa vården

Under det gångna året har ett förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregisterdata inom den palliativa vården skett i södra och sydöstra sjukvårdsregionen.


17
MAJ
2016

Syd

Stor succé för Cellprovsbussen

Den 12-15 maj genomfördes Cellprovsveckan i Region Skåne, där vikten av att ta cellprov uppmärksammades. Med hjälp av en särskild Cellprovsbuss erbjöd barnmorskor kvinnor i åldern 23-65 år, som inte kommit när de blivit kallade, att ta provet.


29
APR
2016

Syd

Cellprovsbussen på besök i Skåne under cellprovsveckan

Den 12-15 maj genomförs Cellprovsveckan i Region Skåne, där vikten av att ta cellprov uppmärksammas. Med hjälp av en särskild Cellprovsbuss kommer barnmorskor att erbjuda kvinnor i åldern 23-65 år, som inte kommit när de blivit kallade, att ta provet. Bussen kommer att finnas på ett par olika platser i Skåne.


25
APR
2016

Syd

Rapport från nätverksträff för koordinatorer i södra sjukvårdsregionen

Den 21 april 2016 träffades 53 koordinatorer som anställts inom ramen för den nationella satsningen Varje dag räknas kortare väntetider i cancervården i ett lärande dialogmöte. I nätverket ingår deltagare från södra sjukvårdsregionen: Kronoberg, Blekinge, Halland och Skåne.