MENY

December


9
DEC
2019

Syd

Vikten av goda samtal med patienten

Carina Modéus, RCC Syds patientprocessledare för palliativ vård, är dubbelspecialist i onkologi och psykiatri. Sedan 2013 har Carina undervisat blivande specialister i palliativ medicin i kommunikation under den nordiska kursen i palliativ medicin. Vid Palliativt utvecklingscentrum i Lund leder Carina även kursen De nödvändiga samtalen. Carina arbetar även vid Palliativt centrum för samskapad vård i Kronoberg, där man arbetar med ett nytt arbetssätt som syftar till att öka patienters och närståendes möjlighet att tala om önskemål och prioriteringar så tidigt som möjligt i den palliativa vårdprocessen. Detta sker genom ett strukturerat arbetssätt kallat Kronobergsmodellen, där specialistläkare vid sjukhusen i Ljungby och Växjö fått samtalsutbildning i samtal vid allvarlig sjukdom. Här berättar hon om vikten av en god dialog, samt vilka svårigheter och hinder som kan finnas för att uppnå den.

Syd

Maria Rejmyr Davis utses till verksamhetschef för Regionalt cancercentrum syd

Den 1 december 2019 tillträdde Maria Rejmyr Davis tjänsten som verksamhetschef för Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd).


5
DEC
2019

Syd

Lungcancerpris till RCC Syds processledare

Svenska lungcancerpriset är ett årligt pris som ges ut av Lungcancerföreningen och går till en person som genomfört värdefulla insatser inom lungcancerområdet. I år gick priset till RCC Syds regionala patientprocessledare Maria Planck.