Min vårdplan i cancervården

Alla patienter med cancer ska ha en skriftlig Min vårdplan (MVP). Vårdplanen ska vara skriven för och med patienten och innehålla tider för undersökningar och behandlingar, kontaktuppgifter med mera. Under 2018 lanseras en första digital Min vårdplan för införande i hela landet.

Dags börja rigga för digital MVP

En första generisk digital Min vårdplan för cancervården kommer att kunna börja tas i bruk i hela landet under 2018. Landsting och regioner rekommenderas att påbörja förberedelserna under våren. Bland annat behöver en lämplig regional och lokal förvaltningsorganisation inrättas.

RCC i samverkan, SKL och Inera kommer att driva ett nationellt införandeprojekt för att ge landsting och regioner stöd i arbetet. Ett informationsblad me nenadsntående innehåll har tagits fram och skickats till berörda funktioner i landstingen.

Informationsblad om digital Min vårdplan, mars 2018 (pdf)

Förutsättningar för fortsatt arbete

1. Ett verktyg för delaktighet och trygghet hos patienter och närstående

All cancerpatienter ska ha en skriftlig individuell vårdplan. Den ska fokusera på och utgå från patientens behov och den ska skrivas tillsammans med patienten. Avsikten är att stärka informationen till patienter och närstående och göra dem delaktiga i vården. Då den digitala MVPn är införd i ett landsting kan den nås via e-tjänsten Stöd och behandling på 1177.se.

2. Min vårdplan är viktig även för vården

Vården ska räkna med att patienter framöver både vill och kan ta ett större ansvar för sin egen vård än i dagsläget. Därmed kan införandet också leda till resursbesparingar och utrymme för kompetensförstärkningar.

3. Utformas tillsammans med RCCs nationella arbetsgrupp för kontaktsjuksköterskor

Arbetsgruppen är med och utformar strukturen och definierar de nationella delar som ska ingå. Viktigast är dock patientens individuella delar och att planen anpassas efter patientens diagnos.

4. Min vårdplan ska innehålla

  • Kontaktuppgifter till läkare, kontaktsjuksköterska och kurator samt andra viktiga personer.
  • Tider för undersökningar och behandlingar samt en beskrivning av när olika åtgärder ska ske.
  • Stöd, råd och åtgärder under behandling och rehabilitering.
  • Svar på praktiska frågor och på vad patienten kan göra själv.
  • Information om patientens rättigheter, till exempel rätten till ny medicinsk bedömning.
  • Efter avslutad behandling: Tydlig information om hur den fortsatta uppföljningen ser ut, till exempel vem patienten ska vända sig till.
  • Efter avslutad behandling: En sammanfattning av vården som beskriver vad patienten har varit med om och vad som är viktigt att tänka på.

Utseende och innehåll i Min vårdplan Så här är innehållet i vårdplanen tänkt att struktureras. Under respektive flik ska dels de individuella delarna återfinnas, dels den nationellt överenskomna information som ska vara gemensam för alla patienter.

5. Digital Min vårdplan testad i tre landsting

Under förra året kunde patienter och vårdpersonal i tre landsting testa den digitala vårdplanen i ett pilotprojekt. Slutsatserna visade på god användbarhet. Många patienter såg fördelar med att ha all information rörande deras cancersjukdom samlad på ett och samma ställe, ett ställe som är tillgängligt dygnet runt oavsett var de befinner sig.

Utvärderingsrapport pilotprojektet: Min Vårdplan Cancer i Stöd och behandling (PDF, nytt fönster)

6. Nationellt projekt ger stöd till införandet

Under 2018 kommer RCC i samverkan, SKL och Inera att ge stöd till införandet genom ett nationellt projekt. Införandeprojekt behövs även regionalt och lokalt, dels för att säkra anslutningen till Stöd och behandling, men framförallt för att stimulera utvecklingen av kontaktsjuksköterskornas arbetssätt med vårdplanen.

Staten bidrar ekonomiskt genom utvecklingsområdet Patientkontrakt i överenskommelsen med SKL om patientmiljarden, samt överenskommelsen gällande kortare väntetider i cancervården 2018.
För de landsting som önskar kan anslutning till Min vårdplan ske senare.

7. Pågående arbete

För närvarande (mars 2018) pågår arbete med vårdplanens nationella struktur till följd av de erfarenheter som gjordes i pilotprojekten. Samtidigt har arbetsgruppen med kontaktsjuksköterskor fått i uppgift att påbörja insamling av nationell information för de sex första diagnoserna. Detta arbete ska vara klart 1 maj 2018. 

8. Ytterligare utveckling

Under 2018 kommer ett utvecklingsarbete att startas med målet att Min vårdplan ska kunna delas över vårdgivargränser. Andra utvecklingsområden som det också finns intresse av är möjligheten att integrera Min vårdplan med vårdgivarens digitala system för tidbokning på nätet, för att patienten ska kunna se och boka tider, och att integrera kontaktinformation på 1177.se.

9. Patientinformation om cytostatikabehandling

RCC har i flera år arbetat med att nationellt ensa behandlingsregimer (oftast cytostatikakombinationer) i det så kallade Regimbiblioteket. Ensningen gäller såväl benämningar som innehåll och administrationssätt. Under 2018 kommer nationell patientinformation att arbetas fram för specifika behandlingsregimer. Målet är att dessa ska kunna länkas till den nationella, generiska versionen av Min vårdplan.

KVÅ-koder för uppföljning av Min vårdplan

I vilken mån patienter med cancer får en individuell vårdplan utgör en kvalitetsindikator på vårdens förmåga att stödja patienter och närstående i en personcentrerad riktning. Därför är viktigt att kunna följa utvecklingen av införandet av Min vårdplan. Den 1 januari 2017 infördes särskilda KVÅ-koder för detta ändamål. 

Faktaägare: Bodil Westman, sjuksköterska RCC Stockholm - Gotland
Ansvarig redaktör: Bo Alm
Gemensam information uppdaterad: 12 mars 2018