Biobanksforskning

En biobank innehåller blod- och vävnadsprover som tas inom hälso- och sjukvården och som kan användas för forskning efter godkänd etikprövning. Rutinprov för vård, som kastas efter analys, finns inte lagrade i en biobank.

I Sverige finns totalt ca 450 biobanker i ett register hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Över 150 miljoner prov finns sparade i hälso- och sjukvårdens biobanker och årligen tillförs cirka 3-4 miljoner prov.

År 2015 beviljades landstingen/regionerna stöd från SWElife för att underlätta och sprida införandet av sjukvårdsintegrerad biobankning. SWElife genomför satsningen med stöd från VINNOVA och genom samarbete med varje sjukvårdsregions Regionala biobankcentrum (RBC), och landstingens biobankssamordnare.

Det finns också ett 60-tal biobanker vid universiteten och knappt 200 i privat regi, i vilka prover som tagits specifikt för forskning, klinisk prövning m.m. finns lagrade. Enstaka biobanker finns också vid statliga myndigheter, t.ex. Smittskyddsinstitutet och Livsmedelsverket.

Källa: registerforskning.se


Regionalt innehåll


Uppbyggnaden av en regional tumörprovsamling inom ramen för en s.k. biobank är en viktig förutsättning för utvecklingen av kvaliteten i cancervården men har också stor betydelse för cancerforskningen.
Här handlar det om att alla patienter som insjuknar i cancer ska tillfrågas om de samtycker till att man sparar bitar från bortopererade tumörer och blodprov som tas dels vid diagnostillfället, dels ytterligare ca tre gånger under de närmaste tre åren efter diagnosen. Tillgång till sådana provsamlingar i kombination med kliniska data skapar goda förutsättningar för att utveckla kvaliteten i vården och innebär unika möjligheter för cancerforskning.

2011 beslöt samtliga landsting/regioner (Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne) som ingår i RCC Syd att finansiera sådana provsamlingar. Sedan dess har medarbetare från Lunds universitet och inom ett flertal verksamhetsområden inom sjukvården arbetat med att implementera provsamlandet. I nuläget tillfrågas patienter som drabbats av bröstcancer, tjocktarmscancer, lymfom, malignt melanom, cancer i urinblåsan, lungcancer samt äggstockscancer om att lämna blodprover för forskning. Intresset är mycket stor och mer än 95% av dem som tillfrågas tackar ja. För en del cancersjukdomar tillfrågas även personer som har motsvarande godartade tumörer. Dessa är mycket värdefulla då de kan jämföras med prover från cancerpatienter.

I och med att samtliga landsting inom RCC Syd är med får vi en unik möjlighet att tillfråga patienter från en hel sjukvårdsregion och därmed kan cancerpatienter, oavsett var de behandlas, erbjudas att delta i forskningsprojekten. I dagsläget har provsamlingsarbetet med bröstcancer kommit längst. Mer än 5000 patienter har tackat ja till att delta och man har börjat analysera tumörproverna. Det stora antalet tumörprov är nästan unikt i sitt slag och ger mycket goda förutsättningar att exempelvis identifiera faktorer som bättre kan förutsäga vilken behandling en patient har störst nytta av.

Regionalt biobankscentrum för Södra sjukvårdsregionen

Regionalt biobankscentrum har hand om frågor som rör insamling, förvaring och användning av prover som sparas i biobanker inom Södra sjukvårdsregionen. Till Regionalt biobankscentrum

Regional patientprocessledare

Christer Larsson

professor inom tumörcellsbiologi

RCC Syd

 


Ansvarig redaktör: Anna Selberg
Gemensam information uppdaterad: 17 mars 2017

Regional faktaägare: Christer Larsson
Regional information uppdaterad: 20 januari 2017

Regionalt