Kompetensförsörjning

Bristen på specialistutbildad personal är ett hot mot cancervårdens utveckling. Ökad förekomst av cancer, i kombination med stora pensionsavgångar inom sjukvården, fördjupar problemet.

Kompetensförsörjning innebär stora utmaningar och kräver långsiktig planering och nya kreativa lösningar. Arbetssätt behöver förändras. Flexibiliteten och samarbetet mellan vårdinstanser, kliniker och personalkategorier behöver utvecklas och förbättras. 

Varje RCC ska utforma och implementera en regional utbildnings- och kompetensförsörjningsplan för att påverka kompetensförsörjningen i sjukvårdsregionen i positiv riktning.

Vårdpersonal vid röntgenbild

Nationell plan för kompetensförsörjning i cancervården

Förutom de regionala planerna har en nationell arbetsgrupp arbetat fram en nationell kompetensförsörjningsplan. I planen föreslås en rad åtgärder, som beskrivs i separata avsnitt.

Ett generellt förslag är att varje RCC, tillsammans med vårdgivarna, genomför regelbunden översyn av verksamheter inom cancervården utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv. 

RCCs nationella plan för kompetensförsörjning inom cancervården (pdf) 


Regionalt innehåll


RCC Syds plan för kompetensförsörjning

RCC Syd kompetensförsörjning 20150916 (pdf)

Cancerdiagnostik med MRT i Södra sjukvårdsregionen

Inventering och förslag till åtgärder ur ett kompetensförsörjningsperspektiv (pdf)

 


Faktaägare: Gunilla Gunnarsson
Gemensam information uppdaterad: 9 oktober 2018

Regional information uppdaterad: 9 oktober 2018

Regionalt