Till regionspecifikt innehåll

Utbildningar för vårdprofession

En av de centrala uppgifterna för Regionala cancercentrum är att tillsammans med regionerna ansvara för kompetensförsörjning och utbildning för medarbetare inom cancervården. 

RCC ska knyta samman och ta tillvara alla kompetenser och bedriva ett lärandestyrt systematiskt förbättringsarbete. Vårdens utveckling ska stödjas genom ny kunskap om cancervårdens effekter och nyttan för patienten. Här kan du läsa om olika utbildningar som RCC genomför enskilt eller i samarbete med andra aktörer. Regionala utbildningar för vårdprofession hittar du under respektive sjukvårdsregion.

Webbutbildning för gynekologisk cellprovskontroll

Webbutbildning om cancer under graviditet

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Samverkan
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Utbildning för kontaktsjuksköterska

Kursens syfte är att stärka kontaktsjuksköterskans kompetens för uppdraget.

Utbildning för kontaktsjuksköterskor, Mellansverige

Webbutbildning för patientföreträdare

Utbildningen vänder sig till alla patient- och närståendeföreträdare inom RCC, men främst till nya företrädare eller till dem som funderar på att bli det.

Webbutbildning för patientföreträdare

Webbutbildning i allmän palliativ vård

En webbutbildning i allmän palliativ vård som är baserad på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer för god palliativ vård i livets slutskede. Utbildningen vänder sig till all personal inom vård och omsorg.

Webbutbildning i palliativ vård - Palliation ABC, Palliationsakademin

Utbildning i klinisk forskning och prövning i praktiken

En kurs för dig inom hälso- och sjukvården som vill öka dina kunskaper kring kliniska studier och good clinical practice (GCP). Utbildningen ska ge deltagarna kunskaper inom forskningsetiska principer, vetenskaplig metodik och statistik.

Klinisk forskning och prövning i praktiken, 15 hp, Örebro universitet

Fristående kurser inom omvårdnad

Via länkarna nedan hittar du information om fristående kurser inom omvårdnad.

Kurser inom omvårdnad på Örebro universitet

Kurser inom omvårdnad på Karlstads universitet

Kurser inom omvårdnad på Uppsala universitet

Kontaktsjuksköterskans roll i cancervården

Kursen ligger på en avancerad nivå och vänder sig till personer med sjuksköterskeexamen och minst ett års yrkeserfarenhet.
Utbildning för kontaktsjuksköterskor i norr

Webbutbildning allmän palliativ vård

Utbildningen riktar sig till vårdpersonal inom såväl regioner och kommuner som privat vårdverksamhet i norra sjukvårdsregionen.
Utbildning i allmän palliativ vård

Utbildning i cytostatikahantering

En webbutbildning i grundläggande cytostatikahantering för sjuksköterskor som administrerar cytostatika.
Utbildning i cytostatikahatering

Utbildning i strålbehandling

En webbutbildning om strålbehandling som i första hand vänder sig till onkologisjuksköterskor inom enheter i norra sjukvårdsregionen.
Utbildning i strålbehandling

Medicinsk lymfterapi

Kursen ger teoretisk förståelse och kliniska färdigheter i arbetet med patienter med detta kroniska tillstånd.
Medicinsk lymfterapi, 7,5 hp

Kontaktsjuksköterskan i cancervården

Kursens fokus är att utveckla kontaktsjuksköterskans kompetens för uppdraget att verka i cancervårdens processorienterade arbetsform.
Kontaktsjuksköterskan i cancervården 7,5 hp

Allmän onkologi för kontaktsjuksköterskor

Kursen ger en teoretisk bas om cancersjukdomars orsak och behandling, den senaste medicinska utvecklingen samt onkologisk vård.
Allmän onkologi för kontaktsjuksköterskor 7,5 hp

Kurs i motiverande samtal

Syftet med kursen är att ge dig verktyg till ett empatiskt förhållningssätt, där du ser till personens behov av att bli hörd, sedd, förstådd och accepterad.
Kurs i motiverande samtal

Cytostatikakörkort, webbutbildning 

En webbutbildning för sjuksköterskor och undersköterskor i region Stockholm Gotland som hanterar cytostatika.
Utbildning i cytostatikahantering

Delaktighet, aktiv egenvård och jämlik cancervård

Kursen vänder sig till medarbetare inom cancervården och syftar till att stärka patientens delaktighet.
Utbildning för att stärka patientens delaktighet

Registrering i SVF-INCA

RCC Stockholm Gotland erbjuder utbildning för att kunna registrera och ta ut registrerade ledtider i SVF-INCA.
Utbildning om registrering i SVF-INCA

Kurs i grundläggande cancervård

Kursen omfattar hela cancerprocessen och vänder sig till vårdpersonal. Den är uppdelad på tre dagar.
Kurs i grundläggande cancervård

Praktiskt förbättringsarbete i  team - tillsammans når vi längre

Utbildningen vänder sig till medarbetare inom cancervården som vill utveckla förmågan att driva förändringsarbete i team.
Utbildning i att driva förändringsarbete i team

 

 

8/2 Nätverksmöte koloskopi

Nätverksmöte om screening och kvalitetsfrågor. Alla som arbetar med koloskopi på något sätt är välkomna. Mer information 

1/3 Workshop basal MR Prostata 

Kurs för radiologer och urologer. MR prostata får en allt viktigare roll i diagnostiken av prostatacancer. Flera studier har visat att man kan hitta fler signifikanta cancrar och reducera fynd av lågriskcancer. Mer information

14/3 Workshop om kliniska studier i cancervården

I denna workshop vill vi diskutera hur vi inom södra sjukvårdsregionen kan hjälpas åt att ge fler patienter inom cancervården möjlighet att delta i kliniska studier och lyfta fram olika hjälpmedel och goda exempel. Mer information 

23/4 Grundkurs i GCP

I samarbete med Kliniska studier Sverige – Forum Söder erbjuder RCC Syd en grundkurs i GCP för läkare och sköterskor inom cancervården. Kunskapen om etiska riktlinjer, regelverk och rutiner ingår det kvalitetssystem som kallas GCP - Good Clinical Pratcice. Mer information 

25/4 Temadag för kontaktsjuksköterskor och teamet runt patienten

Välkommen till utbildningsdag för kontaktsjuksköterskor med flera den 25 april 2019! Teman för dagen är bl.a. e-Min Vårdplan, Regimbiblioteket och MDK. Mer information

17/9 GCP repetitionskurs

I samarbete med Kliniska studier Sverige – Forum Söder erbjuder RCC Syd en repetitionskurs i GCP (Good Clinical Practice) för läkare och sköterskor inom cancervården. Kursen vänder sig till dig som gått GCP-utbildning tidigare. Mer information 

15/10 Workshop PTNS

PTNS är idag en etablerad behandlingsmetod för bland annat överaktiv blåsa och avföringsinkontinens. Metoden är relativt enkel att lära sig och förtjänar större spridning i vår region. Med denna workshop vill vi samla både er som har erfarenhet av metoden och er som vill lära er grunderna i PTNS. Mer information

Kontaktsjuksköterska i cancervård

Målet för kursen är att den studerande skall tillägna sig fördjupade kunskaper för att i alla faser av sjukdomen kunna möta omvårdnads-, rehabiliterings- och informationsbehov hos patienter med cancer och deras närstående.

Kontaktsjuksköterska i cancervård 7,5 hp

Webbutbildning i allmän palliativ vård

En webbutbildning i allmän palliativ vård som är baserad på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer för god palliativ vård i livets slutskede. Utbildningen vänder sig till all personal inom vård och omsorg.

Webbutbildning i palliativ vård - Palliation ABC, Palliationsakademin

Cytostatikakörkort

En internetbaserad utbildning med avslutande kurssammankomst som ger sjuksköterskor och undersköterskor kunskaper om cytostatika och hur den ska hanteras på ett säkert sätt.
Läs mer om kursen.

Förbättringskunskap i cancervården, (15 hp)

Syftet med utbildningen är att integrera teori och praktik inom förbättringskunskap genom att utveckla kursdeltagarnas kunskap och strategier för eget handlande. Utbildningen vänder sig till samtliga personalkategorier som arbetar inom cancervården.

Läs mer om utbildningen

Klinisk forskarskola (30 hp)

Utbildingen fokuserar på klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodi. Den innehåller fyra kurser om vardera 7,5 hp och pågår under två år. Forskarskolan riktar sig till redan antagna, kliniskt verksamma, doktorander med hög motivation att utvecklas som kliniska forskare.
Läs mer om forskarskolan.

Kontaktsjuksköterskan i cancervåden (7,5 hp)

Regionalt cancercentrum väst erbjuder utbildningsplatser för kontaktsjuksköterskor i cancervården. Utbildningen ges våren 2021 och består av två internat och en examinationsdag.

Utbildning för kontaktsjuksköterskor i väst

Utbildning för läkare i att lämna svåra besked

Palliativt centrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder en kurs för läkare som möter patienter med allvarlig sjukdom och patienter i palliativ vård. Kursen, De nödvändiga samtalen, ges i samarbete med Palliativt Utvecklingscentrum i Lund.
Läs mer om utbildningen.