MENY

Nationella arbetsgruppen för CAR T-cell-behandling

Gruppen ska vara stödjande till samverkansgruppen med avseende på processen att införa CAR T-cellbehandling i Sverige. Gruppen ska vara stödjande till NT-rådet för handläggning av ärenden med avseende på CAR T-cellbehandling.

I gruppens uppdrag ingår att:

  • identifiera vad som krävs för att vara centrum för CAR T-cellbehandling
  • CAR T-gruppen ska stödja införandeprocessen för CAR T genom att ge rekommendationer samt säkra förankring och samarbete med berörda processer inom landstingen/regionerna. bereda förslag till rekommendationer av organisatorisk och praktisk karaktär som kan vara aktuella inom ramen för CAR T-cellbehandling
  • medverka som rådgivare till NT-rådet vid NT-rådets beredning av rekommendationer gällande nya CAR T-terapier. I denna roll ingår att i samråd med NT-rådet och NAC utveckla kriterier för patienter aktuella för behandling med CAR-T-terapier samt att verka för att NT-rådets rekommendation följs
  • föreslå indikatorer för uppföljning
  • medverka till att uppföljning och utvärdering av CAR T-cellbehandling sker enligt rekommendation/beslut. Gruppen skall årligen rapportera statistik över behandlade patienter till NT-rådet
  • stödja principer för lokal/regional handläggning av CAR T-cellbehandling så att samverkan sker med respektive landstings övriga processer
  • samverka med patientorganisationer, nationella vårdprogramgrupper, verksamhetschefsråd och liknande för förankring i CAR T-cellbehandlingsfrågor när så behövs.

RCC samverkansgrupp har utsett följande personer till nationella arbetsgruppen för CAR T­-cellbehandling:

Uppsala-Örebro: Gunilla Enblad (ordförande)
Norr: Cecilia Isaksson
Stockholm-Gotland: Kristina Sonnevi
Syd: Mats Jerkeman
Sydöst: Ingemar Lagerlöf
Väst: Olle Werlenius

Ordförande

Gunilla Enblad


Ansvarig redaktör: Jenny Patera
Gemensam information uppdaterad: 29 mars 2019