Datauttag från cancerregistret

Här hittar du information om hur du beställer data ur cancerregistret för forskning. Beställningen kan göras nationellt eller regionalt och du använder olika blanketter för ändamålet.

Begäran om uttag för kvalitetssäkring och forskning kan göras både på regional och nationell nivå. Vid uttag för forskningssyfte krävs redovisning av projektplan, etikansökan samt ett dokumenterat godkännande från Etikprövningsnämnderna (EPN).

Etikprövningsnämnderna

Begäran om uttag från nationella cancerregistret görs på en blankett hos Socialstyrelsens och skickas direkt till myndigheten.

Beställa statistik, Socialstyrelsen

Regionala cancercentrum kan lämna ut data från cancerregistret för forskningsändamål. Regionala uttag görs via respektive RCCs rutiner.


Regionalt innehåll


Datauttag regionalt

Uttag ur Cancerregistret på regional nivå ska godkännas av de landsting som uttaget omfattar. Ansökan om uttag ur Cancerregistret för ett eller flera landsting i södra sjukvårdsregionen ska skickas Region Skånes samrådsgrupp för kvalitetsregister, vårddatabaser och biobanker (KVB) som samordnar prövningsprocessen gentemot övriga landsting.

Observera att godkännande från Etikprövningsnämnden krävs i vissa fall. Det ska då bifogas ansökan till KVB.
Länk till mer information om KVBs ansökningsprocess samt ansökningsformulär.

Beskriv önskat uttag, bifoga KVBs godkännande och skicka detta till kontaktpersonen på RCC Syd. Observera att RCC Syd inte kan lämna ut personuppgifter utan godkännande av KVB.

En förteckning/beskrivning av variablerna i cancerregistret finns här.

Vid frågor rörande uttag ur Cancerregistret på regional nivå, kontakta Regionalt cancercentrum syd på 046-275 21 83.

För enskild person: Begäran om utdrag av Dina personuppgifter

Enligt Personuppgiftslagen (PUL) §26 har man som enskild person rätt att en gång om året kostnadsfritt få ett utdrag som visar vilka uppgifter som finns lagrade om en i olika register.
Begäran om utdrag ur Cancerregistret på regional nivå ska göras skriftligen till personuppgiftsombudet i Region Skåne som vidarebefordrar ärendet till RCC Syd:
Personuppgiftsombudet, Region Skåne, 291 89 Kristianstad

Uttag ur kvalitetsregister

Uttag ur något av kvalitetsregistren för cancer ska prövas och godkännas av den myndighet inom hälso- och sjukvård som har centralt personuppgiftsansvar för det aktuella registret.

Kvalitetsregister inom cancer (länk till ny sida)

Statistik

Nationell cancerstatistik

 


Gemensam information uppdaterad: 20 juni 2018

Regional information uppdaterad: 20 juni 2018

Regionalt