Nationella kvalitetsregister cancer

Syftet med de nationella kvalitetsregistren är att underlätta uppföljning och utvärdering av hälso- och sjukvårdens resultat och kvalitet. Ett nationellt kvalitetsregister inom cancerområdet innehåller individbaserade uppgifter om diagnos, behandlingar och resultat. 

Ett fungerande register möjliggör uppföljning av vad som utförs i sjukvården för alla patienter i landet inom ett diagnosspecifikt område. Registren kan även ligga till grund för uppföljning och redovisning av enskilda verksamheter inom landstingen samt utgöra underlag för forskning. 

Registerstyrgrupper och stödteam

Nationella kvalitetsregister för cancersjukdomar byggs upp av professionella yrkesgrupper med en registerhållare/ordförande och en styrgrupp med geografisk och kompetensmässig spridning. Styrgrupperna samarbetar med RCC-organisationen i uppbyggnad, förvaltning och drift av registren. Målsättningen är ett gemensamt arbetssätt för alla register genom nationella stödteam bestående av olika kompetenser. Databaserna för samtliga register inom cancerområdet finns på IT-plattformen INCA för hantering av in- och utdata.

Support för varje register finns under respektive kvalitetsregister. Använd registerväljaren eller gå till den cancerdiagnos du söker. Samordning av RCCs arbete sker i arbetsgruppen för kvalitetsregister och INCA (AKI).

AKI, Arbetsgruppen för kvalitetsregister och INCA.

Studieregister - Studie Aktiv Monitorering, SAMS

SAMS är den första slumpmässigt uppdelade studien som genomförs med INCA som bas. Erfarenheterna från SAMS kommer förhoppningsvis att bidra till att fler studier ska kunna baseras på INCA.

Studie aktiv monitorering i Sverige (SAMS)

Medel för 2018

Samverkansgruppen för nationella kvalitetsregister har fattat beslut om vilka nationella kvalitetsregister och registerkandidater som får nationellt stöd under 2018.

Medel till nationella kvalitetsregister 2018 (pdf)


Regionalt innehåll


Kvalitetsuppföljning RCC Syd

RCC Syd erbjuder öppet tillgängliga kvalitetsparametrar som bygger på data i de nationella kvalitetsregistren för cancer och uppdateras kring den första i varje månad. Figurer och tabeller finns tillgängliga för alla diagnoser. Data redovisas bara för tidsperioder och enheter med minst fem patienter. Parametrar presenteras som stapeldiagram, median- och kvartilplottar (för väntetider), kartor med staplar och tabeller.

Redovisning av kvalitetsparametrar (extern sida).

 

Nyhetsbrev från Registercentrumorganisation Syd

Registercentrumorganisation (RCO) Syd är en virtuell organisation vars verksamhet baseras på samverkan mellan Registercentrum (RC) Syd som är ett av Sveriges sex registercentrum och Regionalt Cancercentrum (RCC) Syd som tillsammans med Sveriges övriga fem RCC utgör registerstöd för nationella kvalitetsregister inom cancerområdet. Läs nyhetsbreven från RCO Syd

 


Faktaägare: Arvid Widenlou Nordmark, nationell registersamordnare
Gemensam information uppdaterad: 3 november 2018

Regional information uppdaterad: 3 november 2018

Regionalt