Stöd för kvalitetsregister

Här hittar du olika typer av dokument som du behöver för ditt arbete med kvalitetsregister inom cancerområdet. Registerspecifika dokument finns på webbsida för respektive cancerdiagnos. Där kan du också hitta kontaktuppgifter till support. Användarmanual och utbildningsfilmer finns under Utbildningsmaterial.

Funktioner kring nationella kvalitetsregister

Uppdragsbeskrivningar registergrupp och stödteam 2016 (pdf)
Centralt personuppgiftsansvariga och stödjande RCC (pdf)

Validering av kvalitetsregister inom cancer

Manual för validering av kvalitetsregister inom cancer (pdf)

Mallar, bilaga

  1. Informationsbrev (word)
  2. Svarsblankett (word)
  3. Sekretessförbindelse (word)
  4. Följebrev patientlista (word)
  5. Rapport (word)

Guide för patientmedverkan i kvalitetsregisterarbetet

SKLs kansli för nationella kvalitetsregister har utarbetat en guide för hur man kan öka patientperspektivet i registerarbetet. Särskilt fokus ligger på patientföreträdares medverkan i styrgruppsarbetet eller i andra grupperingar, som hör till ett kvalitetsregister. Guiden kan användas av både patientföreträdare och av andra i registrets styrgrupp. 
Ladda ner guiden (pdf)

Information till patienter

Innan en patient registreras i ett nationellt kvalitetsregister ska hon eller han få information om registreringen. Patientinformationen kan utformas på olika sätt. Patienten kan få information i sin kallelse eller av den personal patienten möter – på papper, i form av en broschyr eller muntligt. Det är klinikens ansvar att informera patienten och det är kliniken som ska stå som avsändare. Här finns en mall att ladda ner som kliniken kan använda som underlag. Den är generell och passar för alla kvalitetsregister.

Mer information

Mer information om patientinformation för kvalitetsregister finns på SKL:s webbsida, Nationella Kvalitetsregister. Där kan du läsa om kraven på information som måste lämnas till patienterna före registrering. Du hittar också förslag och exempel på hur informationen kan utformas. 

Faktaägare: Lena Damber, nationell samordnare kvalitetsregister och INCA, RCC Norr
Gemensam information uppdaterad: 1 december 2017