Till regionspecifikt innehåll

Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten har träffat en överenskommelse om att under 2020 fortsätta utveckla cancervården i Sverige. Målet är att förbättra tillgängligheten genom att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna för att skapa en mer jämlik cancervård med ökad kvalitet. Den viktigaste insatsen är att fortsätta införa och utveckla det gemensamma nationella systemet med standardiserade vårdförlopp (SVF).

morfar med barn i fårhage

Regeringen avser att fortsätta avsätta 500 miljoner kronor per år 2020–2022 för att skapa en mer jämlik och tillgänglig cancervård, förutsatt att riksdagen ställer medlen till förfogande.

Överenskommelsen för 2020 omfattar totalt 447 miljoner kronor varav 320 miljoner utgör stimulansmedel till regionerna. SVF-arbetet är främst inriktat på att regionerna ska fortsätta arbeta för att nå målen för 2020. Som komplement till måluppfyllelsen ska RCC och regionerna även kartlägga hur väntetiderna utvecklats sedan 2015 och hur spridningen kring målet ser ut.

Överenskommelse om en jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2020 (pdf, nytt fönster)

Förändring i kraven på rapportering sedan 9 april

Som en konsekvens av covid-19-pandemin har regeringen beslutat att regioner och kommuner inte behöver skicka in årets rapportering till Socialdepartementet för ett flertal av de överenskommelser som träffats mellan staten och SKR. För överenskommelsen inom cancerområdet innebär beslutet att regionerna inte behöver lämna in SVF-redovisningen i september.

Den resterade delen av 2020 års SVF-medel, som skulle ha delats ut i anslutning till höstens redovisning, betalas istället ut redan i slutet av april till alla regioner enligt sedvanlig fördelning utifrån befolkningsmängd.

I beslutet ingår att RCC samverkan i september ska lämna in en samlad redovisning av arbetet med canceröverenskommelsen. RCC ber därför regionerna om en lägesrapport för arbetet med SVF. Vi är tacksamma för svar senast den 4 september 2020. Svara gärna direkt i dokumentet och skicka svaren till ditt RCC.

Underlag för RCCs redovisning av arbetet med SVF (word)

Standardiserade vårdförlopp

De standardiserade vårdförloppen ska förkorta tiden mellan välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling. De beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos, samt vilka tidsgränser som ska eftersträvas från välgrundad misstanke till start av första behandling. Tidsgränserna ska enbart omfatta medicinskt motiverad tid och varierar mellan diagnoser och behandlingar.

Bild på flödet välgrundad misstanke till start av behandling

Nationellt och regionalt stöd för införandet

RCC och SKR ger nationellt och regionalt stöd till regionerna i arbetet med att utveckla systemet med standardiserade vårdförlopp. En nationell arbetsgrupp som ska samordna RCCs stöd har tillsatts, med representanter från varje RCC.

Regionala cancercentrums samordningsgrupp för kortare väntetider

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland

För information om införande av standardiserade vårdförlopp i Region Stockholm läs mer här.

Projektledare för införande av vårdförlopp i Region Stockholm är: 

Lisa Jelf Eneqvist

sjukvårdsregional SVF-samordnare

RCC Stockholm Gotland

Projektledare för införande av vårdförlopp i Region Gotland är: 

Thomas Kunze

chefläkare Gotland

RCC Stockholm Gotland

Införande av standardiserade vårdförlopp i Västra sjukvårdsregionen

Läs mer om införandet av standardiserade vårdförlopp i Västra sjukvårdsregionen här.