Vårdförlopp under revision

Under 2018 kommer samtliga tidigare införda vårdförlopp att ses över och vid behov uppdateras – med undantag för dem som infördes eller reviderades under 2017 och där det inte framkommit att det finns behov av revidering.

Vi tar gärna emot synpunkter på samtliga vårdförlopp, som utgångspunkt för arbetsgruppernas diskussion. Skicka dessa till info@cancercentrum.se

Följande diagnoser är aktuella för översyn:

 • Allvarliga ospecifika symtom
 • Analcancer
 • Bröstcancer
 • Bukspottkörtelcancer
 • Gallblåse- och gallvägscancer
 • Huvud- och halscancer
 • Levercellscancer
 • Lungcancer
 • Myelom
 • Okänd primärtumör (CUP)
 • Peniscancer
 • Tjock- och ändtarmscancer
 • Urinblåse- och urinvägscancer
 • Äggstockscancer

Hantering av återfall i SVF

Förtydliganden om hur återfall (recidiv) ska hanteras och hur barn ska handläggas kommer att införas i samtliga vårdförlopp. Behovet av förtydliganden av vilka koder som ska användas för vilka avslut kommer också ses över.

Frågan om hur patienter med återfall ska hanteras inom vårdförloppen har diskuterats under året och RCC samverkan fattade beslut om detta i slutet av 2017. Ett standardiserat vårdförlopp (SVF) ska endast omfatta de patienter som får den aktuella cancerdiagnosen för första gången och de som får insjuknar igen efter ett avslutat uppföljnings- eller kontrollprogram. Patienter som får recidiv under pågående uppföljning ska inte inkluderas i SVF.

Handläggning av barn

När det gäller handläggning av barn och ungdomar under 18 år är beslutet att SVF inte ska startas vid misstanke om malignitet utan att man i stället ska kontakta närmaste barnklinik och/eller barnonkologiska klinik för skyndsam vidare utredning. Detta kommer att förtydligas i de diagnoser där det är aktuellt.

 


Faktaägare: Helena Brändström
Gemensam information uppdaterad: 16 januari 2018