MENY

Vårdprogram och SVF på remiss

Här hittar du alla vårdprogram och vårdförlopp (SVF) som är eller har varit på remiss, men som ännu inte är fastställda. Regionala cancercentrum har fyra remissrundor per år. Då publiceras remissversioner av aktuella vårdprogram på denna sida.

Information om remissrundorna går också ut via e-post till berörda. I varje aktuellt vårdprogram finns information om hur du lämnar synpunkter samt sista datum att lämna svar.

Vårdprogrammen går ut på remiss följande datum:

  • 15 februari
  • 15 april
  • 15 september
  • 15 november

Från den 15 april 2019 infördes en förändring i rutinen för remissrundor.

Ny rutin för remisshantering av vårdprogram

Remissrunda för reviderade vårdprogram och SVF, till samtliga remissinstanser

Remissrundan riktar sig till professionen och patientföreningarna samt till regionerna. Syftet är dels att ge profession och patienter tillfälle att kommentera och ge synpunkter på det medicinska innehållet i vårdprogrammet eller vårdförloppet, dels att ge regionernas linjeorganisationer och huvudmän möjlighet att analysera organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av ändringarna och utifrån detta meddela om de ställer sig bakom dem. Remissrundan är två månader lång.

Till varje dokument hör ett följebrev som anger vart remissvar ska skickas samt en nationell konsekvensbeskrivning där vårdprogramgruppen anger vilka konsekvenser revideringarna kan få i regionerna. Den nationella konsekvensbeskrivningen ligger till grund för de regionala konsekvensbeskrivningar som distribueras separat.

Svarsmall, frivillig att använda (worddokument) 

Remissrunda för nya vårdprogram, till profession och patientföreningar

Remissrundan för helt nya vårdprogram riktar sig enbart till professionen och patientföreningarna. Syftet är att diskutera det medicinska innehållet. Efter revidering kommer vårdprogrammen att gå på remissrunda även till regionerna. Remissrundan är en månad lång.

Svarsmall, frivillig att använda (worddokument)

Remissrunda för nya vårdprogram, till regionerna

Remissrundan omfattar nya vårdprogram som redan har varit på remiss till professionen och patientföreningarna. Syftet är att ge regionernas linjeorganisationer och huvudmän möjlighet att analysera organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av ändringarna och utifrån detta meddela om de ställer sig bakom dem. Remissrundan är två månader lång.

Vårdprogram under framtagande

Här listas de nya vårdprogram som ännu inte varit på remissrunda eller publicerats. Ordförande i vårdprogramgruppen inom patentes.

  • Akut lymfatisk leukemi, ALL (Helene Hallböök)
  • Hypofystumörer (Oskar Ragnarsson)
  • Merkelcellstumörer (Viveca Björnhagen Säfwenberg)
  • Myeloproliferativa sjukdomar (Marie Lindgren)
  • Skivepitelcancer i huden (John Paoli)

Kontakt

porträtt

Helena Brändström

samordnare nationella vårdprogram


Faktaägare: Helena Brändström, samordnare nationella vårdprogram
Ansvarig redaktör: Camilla Agdler
Gemensam information uppdaterad: 15 november 2019