Nationellt vårdprogram palliativ vård

Vårdprogrammet beskriver palliativ vård oberoende av diagnos, ålder, etnicitet, bakgrund eller andra faktorer och omfattar vårdbehov under den senare delen av sjukdomsfasen, det vill säga palliativ vård i livets slutskede. Även om vårdprogrammet fokuserar på den senare delen av sjukdomsfasen, kan den även ge uppslag för enheter som vårdar patienter i tidiga palliativa skeden.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Målet med vårdprogrammet:

  • Det ska vara giltigt och meningsfullt för alla professioner och vårdformer där man vårdar svårt sjuka och döende människor.
  • Det ska gälla i alla delar av landet och vara giltigt inom akutsjukvården, geriatriken, den specialiserade palliativa vården, primärvården och inom vård- och omsorgsboende samt andra vårdformer.
  • Det ska vara ett stöd i den dagliga vården för all personal som arbetar med människor med behov av palliativ vård.
  • Det ska vara en del av underlaget för planeringen av den regionala och lokala palliativa vården.
  • Det ska tillsammans med Socialstyrelsens Nationella Kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede och Svenska Palliativregistret, ge förutsättningar för en förbättrad palliativ vård.

Faktaägare: Carl Johan Fürst, professor, överläkareCarl Johan Fürst, professor, överläkare
Gemensam information uppdaterad: 10 april 2017