Nationell arbetsgrupp för prevention mot livmoderhalscancer

Uppdrag

  • Säkerställa en tydlig regional organisation/struktur för screeningverksamheten, med definierade uppdrag och mandat samt samordning på den nationella nivån. I denna samordningsinsats ingår fortsatt utveckling och implementering av nationella mallar för kallelser och svarsbrev.
  • Förankra, implementera och följa upp av RCC i samverkan stödd aktionsplan regionalt och nationellt. 
  • Förankra, implementera och följa upp beslutade kvalitetsmätningar i enlighet med framtagna kvalitetsmål. 
  • Delta i den fortsatta utvecklingen av Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention med målsättning att registret ska uppfylla kriterierna för nivå 1 i SKL:s certifieringsmall och att processregistret ska vara rikstäckande före 2015 års utgång. 
  • Följa utvecklingen av HPV-vaccination i landet och föreslå åtgärder vid behov. 
  • Samverka nära med, och i löpande frågor inhämta synpunkter från, den med Equalis och styrgruppen för Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention gemensamt inrättade tvärprofessionella Nationella expertgruppen för cervixcancerprevention. 

Ordförande

Charlotta Sävblom

verksamhetsutvecklare

RCC Stockholm-Gotland

 

 

Ledamöter

Anne Ekeryd-Andalen

regional processägare livmoderhalscancerprevention

Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL), Trollhättan.

 

Lovisa Bergengren

gynekolog

Universitetssjukhuset Örebro

Christer Borgfeldt

regional patientprocessledare gynekologisk cancer

RCC Syd

Joakim Dillner

registerhållare analysregistret NKCx

Hanna Eriksson

processledare cervixcancerscreening

Klinisk patologi, Universitetssjukhuset i Linköping

Lena Silfverdal

processledare cervixcancerprevention

RCC Norr

Charlotte Örndal

Registerhållare NKCx/process

RCC Väst

 

 

Stödjande RCC Väst

Mia Westlund

utvecklingsledare livmoderhalscancerprevention

RCC Väst