Till regionspecifikt innehåll

Alkohol

Enligt WHO finns det mer än 60 sjukdomar som har samband med konsumtion av alkohol. Riskerna ökar med ökat intag. I Sverige beräknar man att mellan 10–30 % av befolkningen är riskkonsumenter av alkohol enligt riskbruksdefinitionen nedan (se Generella rekommendationer).

För vissa cancerformer kan även mindre mängder (längre än riskbruksgränsen) alkohol öka risken för cancer. Den stora riskökningen för flera cancerformer uppkommer emellertid vid en relativt hög konsumtion av alkohol.

Alkohol är en påverkbar orsak till cancer. När alkohol bryts ned i kroppen bildas ämnet acetaldehyd, som verkar cancerframkallande på flera sätt. Ämnet skadar arvsanlagen genom att orsaka mutationer och hämma reparationen av skador i arvsmassan. Alkohol försvagar immunförsvarets så kallade ”mördarceller”, NK-celler. De är viktiga för att känna igen och döda tumöromvandlade celler.

I Sverige är 3800 cancerfall relaterade till alkoholkonsumtion och ungefär 600 cancerdödsfall per år är kopplade till alkohol. Kopplingen mellan alkohol och cancer är som starkast när det gäller cancer i bröst, huvud-hals, lever och gallväg, matstrupe och tjock- och ändtarm. När det gäller bröstcancer ökar risken redan vid ett glas per dag och växer succesivt med ökat intag.

Generell rekommendation

Det finns ingen säker konsumtion, för att minska risken att drabbas av cancer är det bäst att inte dricka alkohol alls.

I Sverige definieras riskkonsumtion som en konsumtion som överstiger mängden enligt riskbruksdefinitionen nedan.

I Sverige definieras riskbruk som:

  • Mer än 14 standardglas per vecka för män eller minst 4 standardglas vid samma tillfälle minst en gång per månad eller oftare.
  • Mer än 9 standardglas per vecka för kvinnor eller minst 3 standardglas vid samma tillfälle minst en gång per månad eller oftare.

Ett standardglas är ett mått som motsvarar 50 cl folköl, 33 cl starköl, 10–15 cl vin eller 4 cl starksprit. Mängden förhåller sig till andelen (%) av alkohol i drycken. Att prata standarglas är en fördel pedagogiskt. Ett annat sätt att beskriva konsumtion är att räkna gram alkohol då pratar man i termerna av att intaget bör begränsas till högst 10 gram alkohol per dag för kvinnor och högst 20 gram per dag för män.

I samband med cancer

Studier visar att även små mängder alkohol kan ge ökad risk för biverkningar under behandling. Det finns därför anledning att rekommendera alkoholuppehåll under cancerbehandling. I samband med operation kan det finnas ökad risk för blödningar, infektioner och påverkan på hjärtat. Cancerbehandling och alkoholkonsumtion påverkar båda vårt immunsystem och ökar därför risken för infektioner. I samband med strålbehandling kan alkoholintag öka risken för biverkningar som exempelvis kraftigare biverkningar på slemhinnor. Vid blodcancer är blödningsrisken ofta kraftigt förhöjd och i många fall är även immunförsvaret försvagat. Samtidig alkoholkonsumtion kan försvåra dessa komplikationer. Rekommendationerna vid cancerbehandling är därför alkoholuppehåll 4-8 veckor före och efter ett kirurgiskt ingrepp samt alkoholuppehåll under cancerbehandling.

Kunskapsstöd

Hälsoaspekter och egenvård i nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering, Kunskapsbanken

Riskbruk av alkohol, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Så kan du ändra dina alkoholvanor, 1177 Vårdguiden

Alkohollinjen

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Arbetsgrupp för cancerprevention — Alkohol

Sofia Elwér, jämställdhetsstrateg, sofia.elwer@regionvasterbotten.se

Albin Dahlström

sammankallande, folkhälsoplanerare

Region Västernorrland

Gudrun Lundgren

folkhälsostrateg

Region Norrbotten

Thomas Andersson

Region Jämtland Härjedalen

Senada Hajdarevic

processledare cancerprevention

RCC Norr