Hälsofrämjande och förebyggande insatser i cancervården

Hälso- och sjukvården träffar patienter, deras anhöriga och närstående och spelar en viktig roll i människors liv. Levnadsvanor (tobaksbruk, alkoholbruk, fysisk aktivitet och matvanor) beräknas enligt världshälsoorganisationen (WHO) orsaka upp till 30 procent av alla dödsfall i cancer. Den som inte röker, äter hälsosamt, är måttligt fysiskt aktiv och har en måttlig konsumtion av alkohol lever i genomsnitt 14 år längre än den som har ohälsosamma levnadsvanor. De fyra levnadsvanorna bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige enligt Socialstyrelsen i de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder.

Hälsofrämjande samtal är ett viktigt redskap för att motivera patienter till förändringar av levnadsvanorna. Detta kan förbättra prognosen, t ex genom att minska riskerna i samband med kirurgi (rökstopp, minskad alkoholkonsumtion, viktminskning), öka effekten av strålbehandling (rökstopp) och förbättra prognosen (fysisk aktivitet). Ett sådant strukturerat arbete innehåller fler moment såsom:

  • identifiera och bedöma behovet av att förändra levnadsvanor
  • kartlägga motivation av förändring (en del av ett patientcentrerat förhållningssätt)
  • erbjuda stöd för förändring
  • genomföra åtgärden, till exempel rökavvänjning
  • följa upp följsamhet, måluppfyllelse och resultat

Nedan finns kontaktuppgifter till ansvarig tjänsteman gällande arbetet med levnadsvanor i respektive landsting/region som ingår i RCC Syd. Alla landstingen/regionerna erbjuder utbildningar och föreläsningar i ämnet. Det finns också beslutsstöd för arbetet i form av regionalt vårdprogram levnadsvanor (Region Skåne), terapirekommendationer (Region Halland) och vårdrutiner (Region Kronoberg) samt genrell information på webben om hur man som vårdpersonal ger råd gällande respektive levnadsvana (Landstinget i Blekinge).

Fakta: Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder

  • Hälsofrämjande åtgärder avser att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande.
  • Sjukdomsförebyggande åtgärder avser att förhindra uppkomst av eller påverka förlopp av sjukdomar, skador, fysiska, psykiska eller sociala problem.

Fakta: Primär- och sekundärprevention

  • Primärprevention avser åtgärder för att förhindra uppkomst av sjukdom, skador, fysiska, psykiska eller sociala problem.
  • Sekundärprevention avser åtgärder för att i tidigt skede förhindra en negativ utveckling av fysiska, psykiska eller sociala problem, att förhindra återinsjuknande i tidigare genomliden sjukdom eller att förhindra att latent sjukdomstillstånd utvecklas till kliniskt fastställd sjukdom.

Källa: Socialstyrelsens termbank

Kontaktpersoner

Susanna Stenevi Lundgren

Region Skåne

 

Maria Nordin

Region Halland

Carina Svärd

Region Blekinge