Till regionspecifikt innehåll

Tobak

Tobaksbruk ökar risken för många olika sjukdomar, däribland cancer, hjärt- och kärlsjukdom och diabetes. Varje år dör ungefär 12 000 människor i Sverige till följd av rökningens konsekvenser. Samtidigt insjuknar runt 100 000 människor i landet i rökrelaterade sjukdomar.

Tobaksrök innehåller flera cancerogena ämnen och ökar risken för många, olika cancerdiagnoser, inte enbart lungcancer. Även passiv rökning är associerad med ökad sjukdomsrisk. Andra tobaksprodukter har inte studerats lika väl som rökning. Snus har studerats av en expertgrupp tillsatt av EU-kommissionen som sammanfattar kunskapsläget enligt följande; "Snus är starkt beroendeframkallande och orsakar slemhinneförändringar i munhålan och frilagda tandhalsar. Risken ökar för cancer i bukspottkörteln. Hos snusande mödrar finns en ökad risk för missfall och för tidig födsel."

Generell rekommendation

WHO rekommenderar att man inte röker, eller brukar någon form av annan tobak. Vidare rekommenderar de ett rökfritt hem och en rökfri arbetsmiljö.

I samband med cancer

Den generella rekommendationen gäller även för de som drabbats av en cancersjukdom. Tobaksrök och nikotin kan försämra effekten av en cancerbehandling. Att röka försämrar syresättningen och ökar komplikationsrisken genom försämrad sårläkning och ökad risk för proppbildning och infektioner. Rökstopp innebär även andra fördelar såsom chans till bättre överlevnad.
I de fall behandling innefattar en operation är det rekommenderat att sluta röka 4–8 veckor innan operation och att uppehållet varar 4–8 veckor efter operation.

För användande av andra tobaksprodukter i samband med cancerdiagnos och behandling är det vetenskapliga underlaget begränsat och den generella rekommendationen bör vara vägledande.

Kunskapsstöd

Hälsoaspekter och egenvård i nationellt vårdprogram för Cancerrehabilitering, Kunskapsbanken

Tobaksberoende, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Rökstopp inför operation, 1177 Vårdguiden

Film - Rökfri och alkoholfri operation, 1177 Vårdguiden på Youtube 

Sluta-röka-linjen

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Projekt om rökfri strålbehandling

2017 startade RCC Norr och folkhälsoenheten i Region Västerbotten, ett pilotprojekt för rökfri strålbehandling vid Norrlands universitetssjukhus (Nus), i samarbete med personalen vid strålningsenheten.Ywonne Wiklund och Senada Hajdarevic

Projektledare var Senada Hajdarevic, RCC:s processledare för cancerprevention och Ywonne Wiklund, ansvarig för tobaksprevention i Region Västerbotten.

Nu kan du ta del av projektrapporten.

Att arbeta för en rökfri strålbehandling projektrapport (pdf, öppnas i nytt fönster)

Arbetsgrupp för cancerprevention — Tobak

Maya Bergström Wuolo

folkhälsostrateg

Region Norrbotten

Ywonne Wiklund

folkhälsoutvecklare, RCC Norrs kontaktperson

Region Västerbotten

Iwona Jacobsson

folkhälsoplanerare

Region Västernorrland

Adam Edler

folkhälsosamordnare

Region Jämtland Härjedalen

Senada Hajdarevic

processledare cancerprevention

RCC Norr

Exempel i västra sjukvårdsregionen:
Samverkan med Göteborgs stad: Vinn din hälsa

Under 2017–2018 har RCC Väst samverkat med Göteborgs stad kring projektet Vinn din hälsa, en adaption av konceptet Quit-and-Win, där anställda i staden som använder tobak utmanats att delta i en tävling. De som lyckas hålla sig tobaksfria under tävlingsperioden har därefter deltagit i utlottningen av priser. Syftet har varit att minska tobaksbruket, och särskilt att försöka nå grupper där rökning är vanligast förekommande.

Läs artikel om projektet:
Kan en tävling motivera rökare att sluta med tobak? (2018-10-22)

Ta del av utvärdering:
Brynskog, E. 2018. “For someone like me it´s probably good”.
A qualitative inquiry of experiences, motivators and outcome determinants in a Quit-and-Win competition. Master’s Thesis in Public Health Science with Health Economics, The Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg.