Antal patienter i standardiserade vårdförlopp (SVF)

Här kan du se hur många personer som utreds inom SVF. Graferna visar tre perspektiv på statistiken: Hur många totalt som utreds inom SVF, hur många av de som insjuknar i cancer som utreds inom ett SVF och hur många av de som utreds inom SVF som startar en cancerbehandling.

Om graferna visas felaktigt rekommenderar vi att du använder webbläsaren Chrome.

Du kan filtrera statistiken på region, tidsperiod och diagnos. Förklaringar och kommentarer till hur statistiken ska tolkas finns längre ner på sidan.

Antal personer som utreds inom SVF

Diagrammet visar hur många personer som utreds inom SVF, inklusive de utredningar som avslutas med att cancermisstanken avskrivs. Hur många som startar cancerbehandling visas i nästa graf.

Hur många som utreds inom SVF varje år styrs i första hand av hur vanlig diagnosen är.

Andel som startar behandling av de som utreds inom SVF

Av de som utreds inom SVF är det i genomsnitt ca 30 procent som visar sig ha cancer och får starta en cancerbehandling. Andelen skiljer sig kraftigt åt mellan olika diagnoser. Statistiken används bland annat för att utvärdera om kriterierna för välgrundad misstanke bör förändras för någon diagnos men även för att utvärdera hur olika regioner tolkar kriterierna och använder SVF i till exempel primärvården.

Om färre än 10 personer har starat behandling en månad döljs data för den månaden, oavsett hur många som har utretts. För små diagnoser eller regioner innebär detta att många månader döljs. Ett alternativ är då att titta på årssiffror för diagnosen och regionen. Välj detta alternativ i menyn ovanför grafen.

Andel patienter med cancer som utreds inom SVF - per diagnos

Diagrammet visar hur stor andel av de som insjuknar i cancer som utreds inom SVF, uppdelat per diagnos. När SVF infördes satte regeringen som mål att minst 70 procent av alla som insjuknar i cancer ska utredas inom SVF. Det kallas ofta inklusionsmålet.

Det totala antalet cancerfall hämtas ur Cancerregistret vid Socialstyrelsen. Därifrån går det inte att hämta realtidsdata, och diagrammen bygger därför på en beräkning av hur många personer som kommer att få en cancerdiagnos under året, utifrån det faktiska antalet fall de senaste tre åren. Om beräkningen visar att färre än 10 patienter i en region kommer att diagnostiseras med en viss cancerdiagnos under perioden visas inte data, eftersom risken för fel blir för stor.

Statistiken visar data med fördröjning för att regionerna ska hinna rapportera kompletta data innan statistiken sammanställs. Under våren visas halva föregående år. Helåret visas efter sommaren.

Stapel i diagrammet saknas om ingen patient som startat cancerbehandling för aktuell diagnos har genomgått utredning med SVF.

Andel patienter med cancer som utreds inom SVF - per region

Diagrammet visar hur stor andel av de som insjuknar i cancer som utreds inom SVF, uppdelat per region. När SVF infördes satte regeringen som mål att minst 70 procent av alla som insjuknar i cancer ska utredas inom SVF. Det kallas ofta inklusionsmålet.

Det totala antalet cancerfall hämtas ur Cancerregistret vid Socialstyrelsen. Därifrån går det inte att hämta realtidsdata, och diagrammen bygger därför på en beräkning av hur många personer som kommer att få en cancerdiagnos under året, utifrån det faktiska antalet fall de senaste tre åren. Om beräkningen visar att färre än 10 patienter i en region kommer att diagnostiseras med en viss cancerdiagnos under perioden visas inte data, eftersom risken för fel blir för stor.

Statistiken visar data med fördröjning för att regionerna ska hinna rapportera kompletta data innan statistiken sammanställs. Under våren visas halva föregående år. Helåret visas efter sommaren.

Frågor och svar om statistiken

Staistiken bygger på den data som regionerna rapporterar in till SKR:s väntetidsdatabas. Rapporteringen sker löpande och korrigeras ofta i efterhand vilket innebär att antalet patienter både kan öka och minska under upp till ett halvår. Några regioner har fortfarande svårt att rapportera alla data, t.ex. från primärvård och privata utförare. Skillnader mellan regioner i t.ex. antal patienter kan alltså både bero på faktiska skillnader och på olika rapporteringsrutiner.

Statistiken för det så kallade inklusionsmålet (att 70 procent av alla som insjuknar i cancer ska utredas med SVF) bygger på en beräkning där data ur väntetidsdatabasen kombineras med data ur Cancerregistret vid Socialstyrelsen. Beräkningen kräver att data rensas, och diagrammen visar därför inte realtidsdata utan uppdateras varje halvår. Beräkningen beskrivs i det så kallade beräkningsunderlaget.

Beräkningsunderlag för andel patienter som genomgått SVF (pdf).

Täckningsgraden i regionernas inrapportering av SVF-mätpunkterna varierar, dels mellan regionerna, dels mellan diagnoserna. De siffror som redovisas här ger främst en övergripande bild av läget på riksnivå. Jämförelser mellan regioner och mellan diagnoser ska göras med försiktighet.

För att utvärdera uppföljningens kvalitet har en jämförelse gjorts mellan uppgifterna i väntetidsdatabasen och väntetidsuppgifter i de nationella kvalitetsregistren. Jämförelsen visar på skillnader både vad gäller täckningsgrad och väntetider. RCC rekommenderar därför att väga in uppgifter från både kvalitetsregistren och väntetidsdatabasen vid mer noggranna analyser av väntetiderna i vårdförloppen.


Rapport: Jämförelse av data i kvalitetsregister och nationella väntetidsdatabasen vid SKL 2018 (pdf)

Av integritetsskäl visas data bara om det finns minst tio patienter registrerade för en viss diagnos. I små regioner saknas därför ofta några av de ovanligare diagnoserna. Uppgifterna ingår dock i sammanställningen för riket.

I diagrammen som visar det så kallade inklusionsmålet visas bara de diagnoser där beräkningsmodellen pekar på att minst 10 personer kommer att insjukna under den valda perioden.

Statistik visas inte för det år som ett SVF infördes eller året efter. De åren betraktas som ”startår” där registreringen är osäker. För de diagnoser som infördes 2015 visas alltså statistik för 2017 och framåt.

Målet är att minst 70 procent ska utredas enligt SVF. Det innebär inte att 30 procent av patienterna ska exkluderas. Det finns dock några exempel på patienter som av olika skäl inte kommer att inkluderas i SVF.

  • Patienter som blir akutopererade och där operationen innebär både diagnos och behandlingsstart vid samma tillfälle.
  • Patienter som inte vill bli utredda enligt SVF.
  • Patienter där cancermisstanke uppstår i ett mycket sent skede i sjukdomen och där palliativ vård i livets slutskede redan är inledd.
  • Patienter som av andra medicinska skäl inte klarar en snabb utredning eller en snabb start av behandling.

Gemensamt för dessa grupper är att de inte gynnas av en snabb och standardiserad utredning. Det är vanligare i vissa diagnoser och mindre vanligt i andra diagnoser.

Rapporter och analyser

Beräkningsunderlag för andel patienter som genomgått SVF (pdf)

Rapport: Kortare väntetider i cancervården – status för inklusions- och ledtidsmål i SVF 2017–2019 (pdf, nytt fönster)

Rapport: Jämförelse av data i kvalitetsregister och nationella väntetidsdatabasen vid SKL 2018 (pdf)