Till regionspecifikt innehåll

MDK - Multidisciplinär konferens

Multidisciplinär konferens (MDK) är ett viktigt inslag i bedömningen och behandlingen av patienter med cancer. Under en MDK diskuterar flera specialiteter och professioner en patients behandlingsalternativ för att få bästa behandlingsresultat.

Sjukvårdspersonal på multidisciplinär konferensInom allt fler diagnoser blir allt fler patienter bedömda i en lokal, regional eller nationell multidisciplinär konferens.

Checklista nMDK

Nationell multidisciplinär konferens (nMDK) är en central del i cancervårdens nationella nivåstrukturering. Vid platsbesök och uppföljning av regionernas beslutade nationella vårdenheter har framkommit behovet av en enkel checklista inför, under och efter nMDK. En sådan har tagits fram och fastställts av RCC i samverkan.

Checklista nMDK (pdf, nytt fönster)

Nivåstrukturering i cancervården

Behov av stöd utreds

Under 2018 gav RCC i samverkan tillsammans med nationella programområdet Sällsynta sjukdomar, Inera i uppdrag att göra en förstudie om hur behovet av stöd för multidisciplinära konferenser, MDK, ser ut inom hälso- och sjukvården, samt att föreslå tänkbara lösningar. Förstudien påbörjades under hösten 2018 och resulterade i en förstudierapport med lösningförslag i juni 2019.

Sammanfattning av förslag på fortsatt arbete

 • Påbörja testverksamhet med webbmöten utifrån befintliga tekniska lösningar hos ett par verksamheter, med utgångspunkt i förstudiens beskrivna principer, och förankra principerna inom relevanta grupperingar hos regioner och kommuner.
 • Genomför fördjupad informationsanalys av NPÖ och tjänstekontrakt, baserad på de behov av filtreringskriterier som förstudien samlat in, och ta fram förslag på utveckling av digitala patientöversikter.
 • Påbörja arbete med en målbild för digital samverkan, där förstudiens delar ingår, och förankra arbetet med hjälp av Ineras programråd.
 • Koordinera och föreslå fortsatta arbetsinsatser för SKR:s Nationella programområden med riktlinjer och regelverk utifrån testverksamheternas behov.

Förslag från Ineras projekt Stöd för multidisciplinära konferenser (pdf, nytt fönster)

Nationell MDK- ett ramverk

SKR har, tillsammans med regionala cancercentrum, låtit genomföra en utredning av vilka förutsättningar som krävs för att organisera nationell multidisciplinär konferens (nMDK) inom olika diagnosområden. Slutsatserna från utredningen samlades i en rapport 2015.

För att en multidisciplinär konferens ska bli tidseffektiv och medge att alla patienter kan bedömas behöver en rad olika faktorer hanteras. I utredningsrapporten beskrivs hur arbetet bäst ska organiseras och bedrivas.

Nationell multidisciplinär konferens – ett ramverk, RCC-rapport (pdf, nytt fönster)

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Rutiner för sjukvårdsregionala MDK, Norra sjukvårdsregionförbundet

Jämlik tillgång till multidisciplinära konferenser (MDK)

Multidisciplinära terapikonferenser, sk. MDK elle MDT, har utvecklats till att bli en central del av cancerpatientprocessen och ingår som en komponent i de standardiserade vårdförlopp (SVF) som introduceras i cancervården. Andelen patienter som bedöms vid MDK varierar mellan diagnoser och inom landet. Regionala cancercentra har därför under 2016 i uppdrag att i samverkan med linjeorganisationen stödja arbetet för mer jämlik MDK och att inrätta/utveckla MDK för fler diagnoser.

RCC Syd har tagit fram en rapport baserad på besök vid södra sjukvårdsregionens 50 identifierade MDK. I regionen bedrivs såväl nationella och regionala video-MDK som lokala MDK. 

RCC Syd pekar framför allt på behoven av att etablera MDK-team som ansvarar för riktlinjer för respektive MDK, öka den regionala samverkan, använda MDK för att identifiera patienter för behandling i kliniska studier och att årligt utvärdera MDK som led i cancervårdens förbättringsarbete. 

Patientprocessteamen i cancervården rekommenderas att:

 • I vårdprogramsarbete inkludera riktlinjer för vilka patienter som skall diskuteras vid MDK och lokalt implementera detta samt värdera alternativa former för MDK, t.ex. tvärprofessionell diskussion eller listning/ratificering av enklare fall samt identifiera patientgrupper som idag inte erbjuds MDK, men bedöms ha behov av detta.
 • Etablera MDK-team och i dessa definiera syfte, mål och arbetssätt för respektive MDK. I arbetet ingår att säkra en resurseffektiv MDK, tydliggöra sjuksköterskans och koordinatorns roller vid MDK, identifiera bristkompetenser och arbeta för att säkra optimal medverkan från dessa samt verka för direktövertag till annan klinik utan remiss för patient som diskuterats vid MDK.
 • Skapa en struktur för regelbunden utvärdering av MDK (v.g. se bilaga 2 för vägledning).
 • Använda MDK för att identifiera patienter som kan behandlas inom kliniska studier
 • Säkra regional samverkan och vid regionalt nivåstrukturerad verksamhet erbjuda regional videouppkoppling   

Hälso- och sjukvårdens företrädare och linjeorganisationernas ledare uppmanas att:

 • Erkänna betydelsen av MDK och arbeta för att läkare med patientansvar skall delta i MDK
 • Prioritera möjlighet från kliniken att delta i regional MDK
 • Avseende patologi och radiologi diskutera med ansvariga för MDK-teamen hur deltagande skall organiseras
 • Efterfråga regelbundna utvärderingar av respektive MDK med avseende på process och effektivitet (v.g. se bilaga 2 för vägledning) 

Ta del av rapporten här

Den 1 mars 2019 implementerades nya gemensamma riktlinjer för lokala och sjukvårdsregionala multidisciplinära konferenser (MDK) med målet att förbättra MDK-processen inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen. Syftet med riktlinjerna är att skapa en gemensam och likvärdig struktur för MDK-arbetet i sjukvårdsregionen som ska förenkla arbetet före, under och efter MDK, samt att tydliggöra ansvaret för de olika delarna av konferenserna.

Läs mer här

Processoptimering av multidisciplinära konferenser

I regionen pågår ett arbete med att optimera processen med hjälp av att rätt expert kan delta i MDK oavsett geografi eller organisation samt innefattar mallar som säkerställer att relevant patientdata är tillgänglig vid MDK.

Läs mer här.