Kvalitetsförbättringsarbete inom patologi

En högkvalitativ och snabb diagnostik är av central betydelse för patienten och därför är systematiskt förbättringsarbete av tumördiagnostik av största vikt.

Kvalitetsarbete i klinisk patologi

Ett projekt som genomförts är ett arbete inom patologin i enlighet med 2014 års överenskommelse mellan staten och SKL om stärkt cancervård. Arbetet har bestått av en kartläggning av dagens strukturer för att skapa grund för ett ordnat förbättringsarbete inom patologin. Kartläggningen har genomförts av en nationell arbetsgrupp med RCC i samverkan som styrgrupp och redovisats i en rapport.

RCC i samverkan rekommenderar

RCC i samverkan har tagit ställning till rapporten och anser bland annat att en särskild satsning på patologidel i de nationella vårdprogrammen bör göras under 2015–2016. En arbetsgrupp för patologi i nationella vårdprogram ska utses av RCC och RCC-anställd patolog i samverkan med Svensk förening för patologi.

Förstudie - Nationella nätverk

Syftet med förstudien var att bedöma förutsättningar att etablera nationella nätverk för att nå förbättrade svarstider för klinisk patologi.

Förstudien visar att samverkan mellan landstingen och regionerna bör utökas och att förutsättningar för nationellt samarbete bör vidareutvecklas.


Regionalt innehåll


Kompetens- och resursinventering av Klinisk patologi i Södra sjukvårdsregionen

Under 2013 utförde den regionala processledaren för patologi Jens Enoksson en kompetens- och resursinventering av Klinisk patologi i Södra sjukvårdsregionen. Våren 2013 inhämtades via en webenkät från de fyra patologiavdelningarna siffror på bemanning av alla större yrkeskategorier, pensionsavgångar eller annan personalomsättning samt framtida resultat av exempelvis ST-läkarutbildning. Regionala processledaren besökte sedan tre av de fyra avdelningarna för djupintervjuer av respektive verksamhetschef; verksamhetschefen för den fjärde avdelningen telefonintervjuades . Intervjuerna fokuserade på de i webenkäten inkomna data men avhandlade även respektive avdelnings instrumentpark och lokaler.

Du kan ta del av hela inventeringen här (öppnas i nytt fönster).

 


Faktaägare: Gunilla Gunnarsson, samordnare för Nationella cancerstrategin, SKL
Ansvarig redaktör: Camilla Agdler
Gemensam information uppdaterad: 30 januari 2018

Regional information uppdaterad: 17 januari 2018

Regionalt