Nationellt vårdprogram akut myeloisk leukemi

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Målgrupp

Målgruppen för vårdprogrammet är i första hand läkare (hematologer, intern-medicinare, palliativmedicinare) som har hand om AML-patienter i olika skeden av sjukdomen, och i andra hand sjuksköterskor och annan vårdpersonal, samt hematopatologer och kliniska genetiker som är involverade i diagnostiken av AML. Den inledande sammanfattningen i vårdprogrammet är dock avsedd för intresserade patienter och beslutsfattare inom vården.

Rekommendationer 

Rekommendationerna i det gällande vårdprogrammet bygger främst på kunskap och erfarenheter från kliniska studier, tidigare svenska AML-vårdprogram samt data från det svenska akutleukemiregistret. Vårdprogrammet eftersträvar samstämmighet med internationella riktlinjer (European Leukemia Net, ELN) och rekommenderar starkt att AML-patienter, där så är möjligt, erbjuds att delta kliniska studier för att utveckla vården. Uppdaterad information om pågående studier med nationell bäring finns på Svenska AML-gruppens webbplats.

Vårdprogrammet gäller för alla vuxna patienter med AML, med vissa hänvisningar till andra vårdprogram. AML ingår även som en av de fem pilotdiagnoserna för de Standardiserade vårdförloppen.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum syd

Faktaägare: Martin Höglund
Gemensam information uppdaterad: 15 november 2018