Gällande vårdförlopp kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2016-12-14

Behandling

Se nationellt vårdprogram för KLL eller aktuell lymfomsubtyp eller riktlinjer från Svenska lymfomgruppen.