MENY

Gällande vårdförlopp myelom

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2018-05-08.

Ingång till standardiserat vårdförlopp

Misstanke

Följande fynd ska föranleda misstanke om myelom, förutsatt att primär utredning inte ger annan förklaring:

 • skelettsmärtor (ofta rygg eller bröstkorg/revben)
 • patologiska frakturer, t.ex. kotkompressionsfrakturer, hotande tvärsnittslesion
 • anemi
 • hyperkalcemi
 • polyneuropati eller rizopati
 • njursvikt
 • hög SR
 • osteoporos hos män och premenopausala kvinnor
 • återkommande bakteriella luftvägsinfektioner.

Vid misstanke ska följande prover tas:

 • Blodstatus (Hb, LPK, TPK).
 • Elektrolytstatus inklusive P-albumin, P-kalcium (eller joniserat Ca) och P kreatinin.
 • Fraktionerade proteiner i serum och urin (t.ex. U-elektrofores och S elektrofores). Fria lätta kedjor i serum (S-FLC) kan ersätta fraktionerade proteiner i urinen. 

Observera: Vid symtomgivande hyperkalcemi, akut njursvikt och hotande tvärsnittslesion ska specialistvården omgående kontaktas på telefon.

Välgrundad misstanke – kriterier för start av utredning enligt standardiserat vårdförlopp

Välgrundad misstanke föreligger vid något av följande, oavsett symtom:

 • M-komponent IgG eller IgA i serum > 15 g/l
 • M-komponent IgD eller IgE i serum oavsett storlek
 • monoklonala lätta kedjor i urinen > 500 mg/dygn
 • S-FLC kvot (involverad lätt kedja/icke-involverad lätt kedja) > 100 (involverad lätt kedja måste vara > 100 mg/l)
 • histopatologiskt eller cytologiskt fynd talande för plasmacellsmalignitet
 • fynd vid bilddiagnostik talande för plasmacellsmalignitet.

 

Välgrundad misstanke föreligger även vid

 • minst ett av följande provsvar:
  • hypogammaglobulinemi
  • M-komponent i serum eller urin (ej IgM)
  • patologisk S-FLC-kvot
 • tillsammans med minst ett av följande symtom förutsatt att primär utredning inte ger annan förklaring:
  • anemi
  • njursvikt
  • hyperkalcemi
  • skelettengagemang enligt ovan (se Misstanke, ovan)

Patienter med M-komponent som inte uppfyller kriterierna för välgrundad misstanke ska utredas enligt ordinarie rutiner. 

Remiss till utredning vid välgrundad misstanke

Remissen ska innehålla

 • anamnes, ange särskilt
  • symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke
  • företagen utredning
  • allmäntillstånd och samsjuklighet
  • tidigare sjukdomar och behandlingar
  • läkemedel
  • social situation, eventuella språkhinder, tolkbehov eller funktionsnedsättningar
 • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Kommunikation och delaktighet

Den som remitterar till utredning (vid välgrundad misstanke) ska informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.  

Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Informationen ska ges vid ett fysiskt möte om man inte kommit överens om annat.