Gällande vårdförlopp bukspottkörtelcancer

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2015-12-21

Utredning och beslut om behandling

Utredningsförlopp

 
Block A

DT pankreas och thorax

Operabilitetsbedömning enligt nationellt vårdprogram

Block B

MDK

Block C

Kompletterande diagnostik, t.ex.:

- Förnyad klinisk operabilitetsbedömning
- Klinisk fysiologi
- Förnyad bilddiagnostik: MRT, EUS (endoskopisk ultraljudsundersökning)
- Stent

Block D

Vävnadsdiagnostik inför cytostatikabehandling enligt nationellt vårdprogram. 

Ev. tumörmarkör

 

   

Resultat av block A

Åtgärd

Misstanke om malign eller premalign tumör kvarstår.

Block B utförs.

Malign tumör kan uteslutas.

Det standardiserade vårdförloppet avslutas.

Misstanke om diagnos som inte omfattas av det standardiserade vårdförloppet.

Det standardiserade vårdförloppet avslutas och patienten remitteras ev. till relevant enhet för utredning.

Resultat av block B Åtgärd

Kurativt syftande kirurgi är aktuell.

Behandlingsbeslut.

Kurativt syftande kirurgi kan vara aktuell men kompletterande utredning behövs.

Block C utförs följt av behandlingsbeslut eller block D.

Cytostatikabehandling är aktuell men operation är inte aktuell i nuläget.

Block D utförs.

Palliativ behandling med best supportive care är aktuell.

Behandlingsbeslut.

Diagnos som inte omfattas av det standardiserade vårdförloppet.

Det standardiserade vårdförloppet avslutas och patienten remitteras ev. till relevant enhet för utredning.

Resultat av block D

Åtgärd

Positivt fynd av pankreascancer eller periampullär cancer.

Behandlingsbeslut.
Negativt/inkonklusivt fynd. Block D upprepas högst 2 gånger, därefter behandlingsbeslut.

Diagnos som inte omfattas av det standardiserade vårdförloppet.

Det standardiserade vårdförloppet avslutas och patienten remitteras ev. till relevant enhet för utredning.

 

Läs mer i vårdprogrammet:

6.1 Bilddiagnostik

6.2 Tumörmarkörer och neuroendokrin screening

6.3 Endoskopisk diagnostik och biopsi

6.4 Differentialdiagnostisering

10. Patologi – Kategorisering av tumör

Bilaga 2. Radiologiskt protokoll

Multidisciplinär konferens (MDK)

Följande funktioner ska medverka vid MDK:

  • pankreaskirurg
  • radiolog inom området
  • onkolog inom området
  • kontaktsjuksköterska 
  • föredragande med kännedom om patienten
  • koordinatorsfunktion
  • vid behov patolog 
  • vid behov palliativ kompetens
  • vid behov andra kompetenser.

 

Läs mer i vårdprogrammet:

8. Multidisciplinär konferens

 

Klassifikation och beslut om behandling

Beslut om behandlingsrekommendation ska fattas vid MDK. Registrering sker i det nationella kvalitetsregistret i enlighet med sedvanliga rutiner.

Behandlingsbeslut ska fattas tillsammans med patienten och tillsammans med de närstående om patienten önskar det.

Läs mer i vårdprogrammet:

7. Klinisk stadieindelning av tumör – TNM

Bilaga 1 Pågående studier

Omvårdnad, rehabilitering och understödjande vård

Patienten ska tilldelas en namngiven kontaktsjuksköterska i samband med block A.

Kontaktsjuksköterskan ska arbeta enligt nationell arbetsbeskrivning, vilket bl.a. innebär att ansvara för att Min vårdplan upprättas och uppdateras, samt för aktiva överlämningar. 

Att optimera patienten inför kommande behandling är ett delat ansvar genom hela vårdkedjan.

Rehabilitering och palliativa insatser bör övervägas tidigt i sjukdomsprocessen.

Läs mer i vårdprogrammet:

13. Medicinskt understödjande behandling

14. Rehabilitering

15. Psykosociala aspekter

Kommunikation och delaktighet

Alla beslut om utredning och behandling ska ske i samråd med patienten, och även med de närstående om patienten önskar. Patienten ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Patienten ska informeras i enlighet med patientlagen, vilket bl.a. innebär att ge information om vilka behandlingsstrategier som kan vara aktuella och vilken strategi man rekommenderar, inklusive behandlingens syfte och biverkningar. 

Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.

 

Läs mer i vårdprogrammet:

15. Psykosociala aspekter