MENY

Gällande vårdprogram äggstockscancer

Fastställd av Regionala cancercentrum i samverkan 2015-06-04

Bilaga 1 Högspecialiserat ultraljud

Vid beskrivning av adnextumörer bör man använda sig av etablerade kriterier och definitioner enligt IOTA (International Ovarian Tumor Analysis) [141, 142].

Man bör ange:

 • Tumörens storlek i tre mot varandra vinkelräta plan.
 • Tumörens sannolika ursprung (ovarium, tuba, peritoneum etc.)
 • Är expansiviteten enrummig eller flerrummig? Ange antalet hålrum.
 • Är expansiviteten solid eller finns det solida partier eller papillära projektioner (ska vara > 3 mm för att räknas)? Hur stort är det största solida partiet? Hur många papillära projektioner finns?
 • Förekommer oregelbundenheter i cystväggen (cystiska expansiviteter) eller konturen (solida expansiviteter)?
 • Cystvätskans utseende: anekoisk (till exempel follikelcysta), lågekogen (till exempel mucinöst cystadenom), ”frostat” glas (till exempel endometriom), blandad (till exempel dermoid).
 • Skatta vaskulariseringen i septa/solida partier/papillära projektioner: inget, litet, måttligt, rikligt blodflöde.
 • Beskriv om tumören är mobil eller fixerad mot omgivningen.
 • Förekomst av vätska i Douglasii, ascites upptill, nedtill i buken. Mät vätskans anterioposteriora diameter i Douglasii.
 • Förekomst av peritoneal karcinos i bäckenet, omentkaka, hydroenfos eller andra tecken till spridd tumör.
 • Rutinerad undersökare i second opinion-funktion anger malignitetspotentialen som: benign, sannolikt benign, oklar malignitetspotential/malignitet kan ej uteslutas, sannolikt malign, med största sannolikhet malign.

Man bör ha en ultraljudsapparat av hög kvalitet med mycket god upplösning och känslig färgdoppler hos både den vaginala och den abdominella proben. Undersökningen bör utföras såväl transvaginalt som transabdominellt. Målet är att både beskriva själva tumören noggrant och leta efter tecken till metastasering och ascites. Undersökningen bör utföras av läkare med hög kompetens i gynekologiskt ultraljud och helst med specifik kompetens i gynekologisk tumördiagnostik. Adnexexpansiviteter kan indelas i 5 kategorier, se bild:

Enrummig
Inga septa, solida partier eller papillära projektioner. Risk för cancer: 0,6 %.
Enrummig med solid komponent
Enkelrummig, med ett solitt parti eller en papillär projektion. Risk för cancer: 33 %.
Flerrummig 
Expansivitet med minst ett septum, det vill säga minst två hålrum, utan solida partier. Risk för cancer: 10 %.
Flerrummig med solid komponent
Flerrummig expansivitet med minst ett solitt parti eller en papillär projektion. Risk för cancer: 41 %.
Solid
Om den solida komponenten utgör minst 80 % av expansiviteten. Risk för cancer: 62 %. 

Bild som illustrerar klassificering av adnexexpansiviteter.