Till regionspecifikt innehåll

Lung- och lungsäckscancer

I Sverige drabbas cirka 3 800 personer av lungcancer varje år. Sjukdomen har de senaste decennierna minskat bland män och ökat bland kvinnor. I dag får lika många kvinnor som män lungcancer. De flesta patienterna är 69 år eller äldre. Färre än fem procent är under 50 år vid diagnos.

Den totala femåröverlevnaden för lungcancer är 16 procent. Omkring 3500 personer dör i lungcancer som är den cancerformen som tar flest liv i Sverige.

Lungcancer delas in i två huvudgrupper, icke småcellig respektive småcellig lungcancer. Den icke småcelliga utgör cirka 80 procent och den småcelliga cirka 15 procent.

Dagens lungcancerpatienter omhändertas med bättre diagnos- och behandlingsmetoder. Patienter med icke småcellig lungcancer erbjuds helt nya behandlingar med bland annat EGFR-tyrosinkinashämmare, ALK-hämmare och antikropp mot blodkärlstillväxtfaktorn VEGF. Idag finns det möjlighet för EGFR-testning på alla sjukhus i Sverige.  

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Regional tillämpning av vårdprogrammet för lungcancer i norra sjukvårdsregionen

Regionala medicinska riktlinjer för lungcancer är en regional tillämpning av det nationella vårdprogrammet för lungcancer. Riktlinjerna har tagits fram av den sjukvårdsregionala processgruppen för lungcancer.

Regionala medicinska riktlinjer för lungcancer i norra sjukvårdsregionen 2020 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Om lungcancer i den regionala cancerplanen

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdregionen, 2019–2021, har en bilaga om lungcancer.

Bilaga 2M Regional cancerplan lungcancer (pdf)

Regional cancerplan Stockholm Gotland

Cancerplanens regionala fokusområden under 2020 för lungcancer

Regionala processledare

Gunnar Wagenius

överläkare

RCC Stockholm Gotland

Marie Svensson

samordnande kontaktsjuksköterska

RCC Stockholm Gotland

.

Regionala patientprocessledare

Maria Planck

regional patientprocessledare lungcancer

Skånes Universitetssjukhus

 

 

Jaroslaw Kosieradzki

regional patientprocessledare lungcancer

Skånes Universitetssjukhus

 

 

Regional processledare

Anna Fyrenius

överläkare

lungmedicinska kliniken, Region Östergötland

Lung- och lungsäckscancer i Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebro organiserar en regional vårdprocessgrupp inom lung- och lungsäckscancer.

Läs mer via länken nedan.

Regional vårdprocessgrupp