MENY

Gällande vårdförlopp matstrups- och magsäckscancer

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2017-03-01

Utredning och beslut om behandling

Utredningsförlopp

Block A

Blodprov (inkl. kreatinin)

Anamnes och klinisk undersökning, inkl. värdering av allmäntillstånd och samsjuklighet

Nutritionsbedömning

CT buk och thorax enligt protokoll i vårdprogrammet, vid matstrupscancer ev. kompletterat med PET

Block B

Värdering av fysisk prestationsförmåga (t.ex. med arbetsprov, UKG, spirometri)

Ev. kompletterande gastroskopi

Vid matstrupscancer: PET-CT om detta inte utförts i block A

Block C

Vävnadsprov från metastasmisstänkt förändring 

Kompletterande bilddiagnostik 

Vid magsäckscancer: ev. laparoskopi, lavage med cytologi

Block D

MDK

 

 

Resultat av utredningarna i block A

 Åtgärd

Block A påvisar inte cancer

Det standardiserade vårdförloppet avslutas

Block A bekräftar cancermisstanken och kurativt syftande behandling kan vara aktuell

Block B och D utförs

 

Block A bekräftar cancermisstanken men kurativt syftande behandling bedöms inte vara aktuell

Block D utförs utan fler utredningar

Det finns misstanke om metastas-förändringar men undersökningarna från block A är inte konklusiva

Block C utförs (utöver ovanstående)

Annan malign tumör upptäcks som inte omfattas av detta vårdförlopp

Det standardiserade vårdförloppet avslutas och patienten remitteras ev. till relevant enhet för utredning.

Multidisciplinär konferens (MDK)

Följande funktioner ska medverka vid MDK:

  • onkolog
  • kirurg
  • radiolog.
  • kontaktsjuksköterska
  • koordinatorsfunktion.

Klassifikation och beslut om behandling

Beslut om behandlingsrekommendation ska fattas vid MDK. Tumören ska klassificeras enligt senaste TNM-klassifikation. 

Behandlingsbeslut ska fattas av den behandlande läkaren tillsammans med patienten, och tillsammans med de närstående om patienten önskar det.

Omvårdnad, rehabilitering och understödjande vård

Patienten ska tilldelas en namngiven kontaktsjuksköterska i samband med block A. 

Kontaktsjuksköterskan ska arbeta enligt nationell arbetsbeskrivning vilket bl.a. innebär att ansvara för att Min vårdplan upprättas och uppdateras, samt för aktiva överlämningar. Kontaktsjuksköterskan ska vid behov kunna förmedla kontakt med

  • dietist
  • enhet för psykosocialt stöd.

Rehabilitering och palliativa insatser bör övervägas tidigt i sjukdomsprocessen.

Patienter ska uppmanas att avstå från rökning samt vara måttfulla i sin alkoholkonsumtion före kurativt syftande behandling, och erbjudas professionell hjälp att klara detta.  

Kommunikation och delaktighet

Alla beslut om utredning och behandling ska ske i samråd med patienten, och även med de närstående om patienten önskar. Patienter ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Patienten ska informeras i enlighet med patientlagen (kapitel 3), vilket bl.a. innebär att ge information om vilka behandlingsstrategier som kan vara aktuella och vilken strategi man rekommenderar, inklusive behandlingens syfte och biverkningar. 

Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen.