MENY

Gällande vårdprogram skelett- och mjukdelssarkom

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017-11-22

17. Underlag för nivåstrukturering/nationell och regional organisation

Sedan lång tid tillbaka har en regional centralisering etablerats för diagnostik och behandling av skelett- och mjukdelssarkom vid sarkomcentrum. Dessa finns nu i 5 regioner: Göteborg (Västra), Linköping (Sydöstra), Lund (Södra), Stockholm (Stockholm och Gotland) och Umeå (Norra). Utöver dessa 5 centrum ges onkologisk behandling i region Uppsala-Örebro. Merparten av patienterna i denna region får den diagnostiska och kirurgiska delen av handläggningen i Stockholm.

Sarkomcentrum definieras genom samlad och samverkande expertis inom området skelett- och mjukdelstumörer avseende:

  • Diagnostik (bild- och funktionsdiagnostik, vävnadsbunden diagnostik)
  • Kirurgisk behandling (ortopedi, thoraxkirurgi, kirurgi, kärlkirurgi, plastikkirurgi)
  • Onkologisk behandling 
  • Rehabilitering och psykosocialt stöd (fysioterapi, kurator, kontaktsjuksköterska, koordinator)
  • Forskning med särskilt fokus på kliniska behandlingsstudier

Sarkomcentrum ansvarar för regional MDK. Organisationen för omhändertagandet och behandlingen av patienter med sarkom är mycket lik i de olika regionerna, men volymer och sammansättning av de multidisciplinära grupperna skiljer sig i viss mån. Inom det väletablerade nätverk som finns mellan landets 5 regionala sarkomcentrum sker regelmässigt diskussion om och vidare remittering av patienter för mer ovanliga och omfattande operationer.

Remittering av patienter ska ske till ett regionalt sarkomcentrum för snabb och adekvat utredning och diagnostik (17). I flertalet fall kan behandling också ske regionalt men i vissa fall kan patienten komma att remitteras vidare till ett annat sarkomcentrum för bedömning och eventuell behandling.

Den centralisering som aktivt bedrivits i vårt land har varit mycket framgångsrik, och internationellt sett har vi i Sverige mycket goda resultat för remittering av patienter med misstanke om sarkom innan operationer utförts (2, 18, 108, 109). En viktig faktor i detta arbete är enkla och vida kriterier för remittering samt att sarkomcentrumen accepterar remisser från alla vårdinstanser. Sedan 2017 finns också ett standardiserat vårdförlopp för patienter med skelett- och mjukdelssarkom.

All barnonkologisk behandling och uppföljning sker enligt gemensamma nationella riktlinjer framtagna av Vårdplaneringsgruppen för solida tumörer hos barn (VSTB) (1).

Inom sarkomområdet pågår ett nationellt nivåstruktureringsarbete.