MENY

Gällande vårdprogram skelett- och mjukdelssarkom

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017-11-22

5. Primär prevention

5.1 Levnadsvanor

Någon koppling mellan specifika levnadsvanor och sarkom har inte generellt påvisats. Hälsosamma levnadsvanor utgör dock en bra grund för att tolerera en ofta krävande sarkombehandling. För generella råd, se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande levnadsvanor (12).