MENY

Gällande vårdprogram tjock- och ändtarmscancer

Korrigeringar i kapitel 16 2016-03-15

17. Kvalitetsindikatorer och målnivåer

Vårdprogrammet är nära associerat med det Svenska Kolorektalcancer–registret och med Socialstyrelsens riktlinjer för kolorektalcancervård. Majoriteten av de parametrar som lyfts fram i detta vårdprogram, och i de nationella riktlinjerna, registreras i kvalitetsregistret. Här registreras parametrar gällande den diagnostiska processen, preoperativ utredning och preoperativ behandling, den kirurgiska behandlingen och komplikationer till den samt onkologisk behandling och komplikationer till den. I registret finns också en detaljerad registrering av patologin samt uppgifter om uppföljning och behandling efter kirurgi.

Det har framkommit önskemål om ytterligare registrering i vårt register från SKL, Socialstyrelsen och Regeringens sida. Det gäller palliativa frågor, frågor kring leverkirurgi, ledtider och patientupplevelser. Beträffande palliativa frågeställningar finns nu ett särskilt palliativregister, och sedan 2009 finns ett register för leverkirurgi som inkluderar metastaskirurgi avseende kolorektal cancer. Genom samkörning mellan dessa register kan önskade frågor besvaras. Ledtider registreras mer noggrant fr.o.m. 2010 med datum då remiss inkommit till kirurgkliniken, tid till första besök, tidpunkter för pre- och postoperativ MDK, tidpunkter för kirurgi, tidpunkter för given strålbehandling och cytostatikabehandling, tid för svar från patologen samt tidpunkt för hemgång. Registrering av patientupplevelser (PREM) och patientrelaterade utfall (PROM) har startats nationellt från och med 2015.

Sedan många år tillbaka har kvalitetsregistret haft en kvalitetsbedömning där samtliga sjukhus har jämförts med varandra. Tidigare har denna utgått från en jämförelse gentemot riksgenomsnittet. Sedan 2010 är poängsättning målstyrd där för närvarande 21 parametrar ingår, varav 8 är så kallade effektmått och avspeglar utfallet av behandlingen och 13 är processmått, se fig. 1 nedan. Om målet uppnås erhålls 0 poäng, medan kliniken erhåller ett eller flera minuspoäng om målet inte uppnås för just den parametern (se tabell). Målen är högt satta men realistiska. För nästan varje parameter finns det något sjukhus som klarat målet. Fördelen med detta system är att man lättare kan se trender, uppåt eller neråt, för sin klinik och riket. Genom att årligen publicera dessa kvalitetsmål kan varje enskild klinik analysera vilka insatser som krävs och arbeta strukturerat för att förbättra sina resultat och närma sig 0. Systemet medger att målen kan höjas om det finns skäl – till exempel om det visar sig att alla sjukhus snabbt når målet avseende en viss parameter. På så sätt blir kvalitetsregistret ett interaktivt arbetsinstrument där varje enskild klinik, i förhållande till både vårdprogram och aktuella riktlinjer, kan se hur kliniken "ligger till i Sverige" men även hur den förbättras. Poängen är inte viktade på något sätt och kan därför inte läggas samman till någon total-summa och kan därför inte heller användas att ranka kliniker sinsemellan. Inte heller enstaka poängvariabler kan jämföras rakt av eftersom värdena inte är justerade för ålder, komorbiditet och stadium. I rapporten finns justerade värden för några av nyckelvariablerna, som visar att mycket få kliniker avviker statistiskt signifikant från riksgenomsnittet.

Tabell 9. Målnivå för poängbedömning.

 

 

 

 

Poäng

 

 

 

Selektering

0

–1

–2

–3

–4

–5

Effekt-
mått

 

 

 

 

 

 

 

A

Resecerade*, M0

≥90 %

80-89 %

70-79 %

<70 %

 

 

B

Resecerade*

<4 %

4-5.9 %

6-7.9 %

8-9.9 %

≥10 %

 

C

Resecerade*

<1 %

1-1.9 %

2-2.9 %

3-3.9 %

≥4 %

 

D

Resecerade*, M0

≥80 %

75-79 %

70-74 %

6-69 %

60-64 %

<60 %

E

Resecerade*, M0

≥95 %

90-94 %

85-89 %

80-84 %

75-79 %

≤74 %

F

Resecerade*

<5 %

5-7 %

8-10 %

11-14 %

≥15 %

 

G

Resecerade*, elektivt op

0 %

0.01-2 %

2.01-5%

>5 %

 

 

H

Resecerade

≥90 %

80-89 %

70-79 %

<70 %

 

 

Process-
mått

 

 

 

 

 

 

 

I

Elektivt op, cyt/strål/op

≥80 %

70-79 %

60-69 %

50-59 %

<50 %

 

J

Resecerade*

≥80 %

70-79 %

<70 %

 

 

 

K

Resecerade*, adjuv beh

≥80 %

75-79 %

70-74 %

65-69 %

<65 %

 

L

Alla

100 %

97-99 %

90-96 %

<90 %

 

 

M

Alla op

≥90 %

80-89 %

70-79 %

<70 %

 

 

N

Alla utom end polyp o akut op

≥90 %

80-89 %

70-79 %

<70 %

 

 

O

Resecerade*

≥95 %

90-94 %

80-89 %

<80 %

 

 

P

Resecerade*

≥95 %

90-94 %

80-89 %

70-79 %

<70 %

 

Q

Resecerade*

≥95 %

85-94 %

75-84 %

<75 %

 

 

R

Op eller end polyp, ej 30d mort

≥90 %

80-89 %

70-79 %

<70 %

 

 

S

Resecerade*, stad III och ≤75 år

≥80 %

70-79 %

60-69 %

<60 %

 

 

T

Alla

≥30 %

20-29 %

10-19 %

<10 %

 

 

U

Op eller end polyp, ej 30d mort

100%

97-99 %

90-96 %

<90 %

 

 

*) Resecerade: Ileocekalresektion, hö hemikolektomi, transversumresektion, vä hemikolektomi, sigmoideumresektion, kolektomi och Hartmann.

 

Effektmått

A) Radikalt opererad enligt kirurg och patolog
B) 30 dagars mortalitet, akut opererad
C) 30 dagars mortalitet, elektivt opererad
D) Relativ 3–års överlevnad, akut opererad
E) Relativ 3–års överlevnad, elektivt opererad
F) Lokalrecidiv inom 3 år, 2008–2010
G) Perop tarmperforation, 2011–2013
H) Cirkumferentiell marginal (CRM), andel ≥1.0 mm, 2013

Processmått

I) Väntetid från diagnos till behandlingsstart, andel 28 dagar för rektum
J) Väntetid från operation till PAD svar, andel inom 3 veckor
K) Väntetid från operation till start av adjuvant behandling, andel inom 8 veckor
L) Täckningsgrad, anmälan
M) Komplett staging
N) Preoperativ MDK
O) Ackrediterad kolorektalkirurg och/eller specialist med kolorektal inriktning
P) Antal undersökta körtlar ≥12
Q) Ikryssade PAD rutor
R) Postoperativ MDK
S) Adjuvant behandling planerad
T) Inkluderad i studie
U) Täckningsgrad, 3– och 5–års uppföljning